Pomoc rządu dla firm i pracowników. Znamy szczegóły "tarczy antykryzysowej"

Biznes
Pomoc rządu dla firm i pracowników. Znamy szczegóły "tarczy antykryzysowej"
PAP/Piotr Nowak
Pomoc rządu dla firm i pracowników. Znamy szczegóły "tarczy antykryzysowej"

Rząd ujawnił szczegóły "tarczy antykryzysowej", czyli projektu, który ma pomóc firmom i pracownikom w kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. - To największy polski pakiet wsparcia w historii, jego całkowita wartość wyniesie co najmniej 10 proc. całego polskiego PKB - przekazał premier Mateusz Morawiecki. Publikujemy szczegóły proponowanych rozwiązań.

Pakiet musi jeszcze przyjąć parlament. Sejm zbiera się w czwartek, później Senat. 

 

Rząd zapewnił, że jego celem w obliczu pandemii jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego Polaków oraz firm. Uznał, że koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą trzeba rozłożyć między sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny "solidarnie i adekwatnie do możliwości". 

 

ZOBACZ: "Największy polski pakiet wsparcia w historii". Premier o "tarczy antykryzysowej"

 

Zdaniem rządzących, ma temu służyć "tarcza antykryzysowa". Oszacowali jej wartość na co najmniej 10 proc. PKB Polski. Złożą się na nią projekty ustaw: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) oraz o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

 

Szczegóły "tarczy antykryzysowej"

 

W ramach "tarczy antykryzysowej" rząd chce, aby państwo pokryło składki ZUS przez trzy miesiące dla mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników oraz samozatrudnionych i zleceniobiorców. Zatrudnieni w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło mają otrzymać miesięczne świadczenie w kwocie do około 2 tys. zł. "Tarcza" przewiduje też:

 

- firmy w kłopotach otrzymają dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników i możliwość uelastycznienia godzin pracy

 

- konsumenci będą ochraniani w zakresie nadmiernego wzrostu cen i "innych nieuczciwych praktyk"

 

- ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

 

- czasowo zostanie zniesiona opłata prolongacyjna w należnościach skarbowych i ZUS-owskich

 

- będzie można odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie COVID-10 od dochodu lub przychodu

 

- zasady rozliczania strat będą korzystniejsze

 

- firmy transportowe otrzymają wsparcie w refinansowaniu umów leasingowych

 

- będą ułatwienia dla branży turystycznej

 

- sklepy objęte zakazem handlu w niedziele będą mogły w te dni przyjmować towar, rozładowywać go oraz wykładać na półki

 

- o 90 proc. zostaną obniżone czynsze najemców lokali i tzw. wysp handlowych w galeriach, dopóki te obiekty mają zakaz normalnego funkcjonowania,

 

- pozwolenia na pracę dla obcokrajowców zostaną przedłużone

 

- nie będzie kar umownych za opóźnienia przy realizacji przetargów w związku z epidemią

 

- gminy będą mogły nie pobierać podatu od nieruchomości od firm, które utraciły płynność finansową

 

- bankowe kredyty obrotowe zostaną przedłużone w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; - Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci dopłaty do odsetek, - powstaną fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

 

Rząd wytłumaczył, że państwo na 3 miesiące przejmie opłacanie składek na ZUS za: 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników).

 

Dofinansowanie do zatrudnienia

 

Analogiczna sytuacja dotyczy samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

"Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35,0 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy" - wyjaśniono.

 

ZOBACZ: Przedłużona kwarantanna w akademiku WAT. Jedna ze studentek z koronawirusem

 

Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do zatrudnienia, jeżeli dotknął go "przestój ekonomiczny" lub musiał obniżyć wymiar pracy, a w wyniku tego spadły mu obroty: -  nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub -  nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

 

"Można obniżyć wymiar czasu pracy pracownika"

 

"W związku ze  spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy" - dodano.

 

Rząd poinformował też, że przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Gdy wymiar pracy zostanie tak obniżony, "Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł".

 

ZOBACZ: Jest wynik drugiego testu Angeli Merkel na obecność koronawirusa

 

Rząd doprecyzował, że dofinansowanie "nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r".

 

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów będzie mogła, w celu "przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19", rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

 

Ponadto pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu z pracownikami będzie mógł też wydłużyć dobowy czas pracy do maksymalnie 12 godzin.

"Tarcza antykryzysowa" przewiduje też powstanie "polityki drugiej szansy", ponieważ w sytuacji kryzysu makroekonomicznego "duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji". Zdaniem rządu, mogą być to zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, "które mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją".

 

"Odroczone obowiązki pracodawców względem urzędów"

 

Celem "polityki drugiej szansy ma być" ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.

 

Odroczone mają zostać terminy niektórych obowiązków, m.in.: - przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.). - przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.); - przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.; - przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy); - zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r. - wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.; - wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego); - przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.; - odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.; - możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy; - wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

wka/ml/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie