Nowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ma zastąpić przepisy z lat 50.

Polska
Nowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ma zastąpić przepisy z lat 50.
Pixabay/Albrecht Fietz
Zdjęcie ilustracyjne

Wprowadzenie instytucji koronera i uregulowanie zasad międzynarodowego przewozu to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Nowe przepisy mają zastąpić te obowiązujące, zawarte w ustawie z 1959 roku.

Projekt został w środę skierowany do opiniowania. Nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące, zawarte w akcie prawnym z 1959 r. Dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy i jej aktów wykonawczych m.in. z 1961 r., budziły - jak wskazano w ocenie skutków regulacji - liczne problemy wykonawcze i wątpliwości interpretacyjne, na co wskazywały jednostki samorządu terytorialnego oraz samorząd lekarski.

Ustawa z lat 50.

Autorzy projektu zwracają uwagę, że ustawa z 1959 r. jest napisana zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej lat 50. XX wieku i próby tworzenia bądź aktualizowania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych w niej zawartych napotykają zarzut niekonstytucyjności. Ustawa ta powiela - jak zauważyli - rozwiązania oraz w znacznej mierze język ustawy z 1932 r.

 

Projekt - jak zaznaczono w OSR (ocena skutków regulacji) - ma odpowiedzieć na szereg zidentyfikowanych problemów oraz w sposób kompleksowy uregulować sferę tzw. prawa pośmiertnego, obejmującego zagadnienia takie jak stwierdzanie, dokumentowanie i rejestracja zgonów, chowanie zmarłych, prawo do grobu, funkcjonowanie cmentarzy i tzw. branży firm pogrzebowych.

 

ZOBACZ: Bielsko-Biała. Policja znalazła sprawców dewastacji żydowskiego cmentarza. To dzieci

 

Do kluczowych rozwiązań, które znajdują się w projekcie należy jednoznaczne określenie odpowiedzialności i zakresu czynności związanych ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów - w zamyśle projektodawcy osoba wezwana przez obywatela lub inny uprawniony podmiot powinna podjąć się stwierdzenia i udokumentowania zgonu. Przewidziano wprowadzenie instytucji koronera oraz elektronicznej karty zgonu i elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.

 

Projekt wprowadza jednoznaczne definicje, zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa do organizacji pochówku, prawa rezerwacji miejsca pochówku oraz prawa do grobu. Uregulowano w nim zasady postępowania ze zwłokami, szczątkami ludzkimi i popiołami ludzkimi – w tym w szczególności możliwości dokonywania pochówków poza cmentarzami, zasad postępowania na cmentarzach i w krematoriach, a także pogrzebów na morzu.

Zasady międzynarodowego przewozu zwłok

Projekt reguluje też m.in. zasady międzynarodowego przewozu zwłok, szczątków ludzkich i popiołów ludzkich; zasady zakładania, rozszerzania, utrzymywania i likwidacji cmentarzy oraz umożliwia zakładania cmentarzy poza terenem danej gminy.

 

Projekt ustawy określa też minimalne wymogi w zakresie wyposażenia cmentarza; modyfikuje zasady związane z odległościami cmentarzy od zabudowy i wprowadza jednoznaczne zasady likwidacji grobów.

 

Projekt przewiduje również wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, rejestru grobów i miejsc spoczynku oraz rejestru cmentarzy oraz włączenie do elektronicznej ewidencji cmentarnej informacji pochodzącej z Systemu Odznaczeń Państwowych, rejestru zabytków, ewidencji zabytków, ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

 

ZOBACZ: "Interwencja". Grób kolegi tuż za płotem. Mogił wciąż przybywa

 

Projekt obejmuje też wprowadzenie spójnych systemowo przepisów związanych z grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski i daje możliwość objęcia ochroną grobów osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących grobami wojennymi czy grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

 

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie działalności regulowanej w odniesieniu do branży pogrzebowej, w tym wprowadzenie rejestru przedsiębiorców i zakazu prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezarejestrowanych.

 

Wśród przewidywanych efektów regulacji jest m.in. zmniejszenie liczby przypadków, w których występuje trudność w znalezieniu osoby, która stwierdzi zgon oraz odciążenie lekarzy, szczególnie lekarzy POZ, z obowiązku stwierdzania zgonów gwałtownych.

Dokumentacje i ochrona cmentarzy

Skutkiem ma być także odciążenie pracowników podmiotów leczniczych, lekarzy i kierowników zespołów ratownictwa medycznego, urzędników urzędów stanu cywilnego, przedsiębiorców prowadzących działalność w branży pogrzebowej, właścicieli cmentarzy oraz obywateli z realizacji części lub całości obowiązków biurokratycznych - związanych z dokumentowaniem zdarzeń demograficznych oraz ich rejestracją.

 

Zmiany zapewnić mają też lepszą ochronę cmentarzy i miejsc spoczynku przed zniszczeniem, nieuprawnioną likwidacją lub zbezczeszczeniem zwłok.

 

ZOBACZ: "Interwencja". W grobie jej babci pochowano obcą osobę

 

Regulacja ma też zapewnić możliwość łatwego uzyskania informacji o statusie danego grobu, obowiązującym prawie do grobu oraz zmniejszyć liczbę sporów dotyczących prawa do grobu, prawa do rezerwacji miejsca pochówku, czy też związanych z likwidacją grobów.

 

Zmiany mają ułatwić Inspekcji Sanitarnej dokonywania kontroli cmentarzy, krematoriów i przedsiębiorców prowadzących działalność w branży pogrzebowej, zwiększyć bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju i zmniejszyć ryzyko niedopełnienia procedur, szczególnie sanitarnych związanych z prowadzeniem działalności pogrzebowej.

an/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie