Ruszyła kampania. Znamy kalendarz wyborczy

Polska
Ruszyła kampania. Znamy kalendarz wyborczy
Polsat News
Postanowienie marszałek Sejmu ws. wyborów zostało opublikowane. Rusza kampania wyborcza

W środę po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienia marszałek Sejmu Elżbiety Witek ws. zarządzenia wyborów prezydenckich na 28 czerwca. Obowiązuje już kalendarz wyborczy.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas konferencji prasowej oficjalnie ogłosiła termin tegorocznych wyborów prezydenckich. Głosowanie odbędzie się 28 czerwca, a także 12 lipca, jeśli do rozstrzygnięcia będzie potrzebna druga tura wyborów.

 

Kalendarz wyborczy

 

Do 5 czerwca będzie można utworzyć nowy komitet wyborczy, do 10 czerwca zgłosić nowych kandydatów w wyborach, a do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części wyborów wyłącznie korespondencyjnych gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna - wynika z opublikowanego w środę kalendarz wyborczego. Kampania wyborcza - zgodnie z kalendarzem - zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 7-21.

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 3 czerwca PKW za pośrednictwem środków masowego przekazu poinformuje o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa.

 

ZOBACZ: PKW pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy

 

Do 5 czerwca będzie trzeba zawiadomić PKW o utworzeniu nowych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta oraz zawiadomić PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami, które miały odbyć się 10 maja.

 

Również do 5 czerwca PKW będzie musiała podać informację o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców w całym kraju. Do 5 czerwca muszą być dokonane zmiany w podziale na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Dopisanie do spisu wyborców

 

Od 8 do 15 czerwca żołnierze oraz m.in. policjanci i ratownicy pełniący służbę, odbywający ćwiczenia i szkolenia poza miejscem stałego zamieszkania będą mogli składać wnioski o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę.

 

Do 9 czerwca musi zostać podana do wiadomości publicznej informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

ZOBACZ: Pieniądze na remont dróg. PSL zapowiada, że będzie łatwiej i "bez partyjniactwa"

 

Do 10 czerwca będzie można zgłosić do PKW nowych kandydatów w wyborach prezydenckich oraz ponownie zgłosić jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja. Do zarejestrowania kandydata w wyborach prezydenckich konieczne jest minimum 100 tys. podpisów z poparciem.

 

Z ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. wynika, że kandydaci, którzy zebrali odpowiednią liczbę podpisów i zostali zarejestrowani przed wyborami, które miały się odbyć 10 maja, zostają uznani za zarejestrowanych również w wyborach 28 czerwca.

 

Numery i granice obwodów

 

Również do 10 czerwca muszą zostać utworzone obwody do głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładów karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich.

 

Do 12 czerwca trzeba podać do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

 

ZOBACZ: Konfederacja staje "w obronie kandydatów". Wymieniono dwa nazwiska

 

Również do 12 czerwca będzie można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych, a także zgłaszać przez kapitanów statków morskich o utworzeniu obwodów głosowania na polskich statkach morskich.

 

Do 13 czerwca trzeba zgłosić do konsula zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą.

 

Do 15 czerwca mają zostać powołane przez komisarzy wyborczych obwodowe komisje wyborcze oraz przez PKW okręgowe komisje wyborcze.

 

Głosowanie korespondencyjne

 

Także do 15 czerwca mają zostać podane do wiadomości wyborców dane o kandydatach na prezydenta.

 

Do 16 czerwca należy zgłosić za pośrednictwem urzędu gminy właściwemu komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju.

 

Do 16 czerwca mają zostać sporządzone spisy wyborców przez gminy.

 

Również do 16 czerwca, wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami, które miały się odbyć 10 maja, a chcą głosować korespondencyjnie lub chcą zmienić miejsce pobytu przed 28 czerwca, muszą zawiadomić o tym konsula, by mógł on dokonać zmiany w spisie wyborców.

 

ZOBACZ: Trzaskowski zbiera podpisy. PKW: mogą być nieważne

 

Do 16 czerwca w losowaniu zostanie ustalona kolejność rozpowszechniania audycji wyborczych, a same te audycje będą nadawane w mediach publicznych - radiu i telewizji, w tym w TVP Polonia - od 16 do 26 czerwca.

 

W dniach 16 - 26 czerwca Główny Inspektor Sanitarny lub działający z upoważnienia GIS inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma przekazywać urzędom gmin informacje o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Co z osobami w kwarantannie?

 

Do 21 czerwca będzie możliwość wydania przez PKW na wniosek ministra zdrowia uchwały zarządzającej, że na ternie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie, jeśli doszło tam do znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

 

Do 22 czerwca wyborcy za granicą będą mogli odbierać pakiety wyborcze osobiście, jeśli zgłosili taki zamiar. Również do 22 czerwca konsulowie będą musieli wysłać pakiety wyborcze do wyborców za granicą, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą.

 

Do 23 czerwca będzie można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania oraz zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju przez osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej.

 

Także do 23 czerwca trzeba przekazać do urzędu gminy wykaz osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub domu studenckim, w których utworzono odrębne obwody głosowania.

 

ZOBACZ: Sztab Dudy chce pomóc Trzaskowskiemu w zbieraniu podpisów

 

Do 23 czerwca muszą zostać doręczone pakiety wyborcze wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju.

 

Do 25 czerwca można zgłaszać przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach do głosowania utworzonych za granicą; do tego terminu można też zgłaszać przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

 

Do 26 czerwca mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie temu obowiązkowi po 5 dniu przed dniem wyborów.

 

Również do 26 czerwca wyborcy niepełnosprawni mogą składać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania.

 

Dostarczenie kopert zwrotnych

 

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju powinni wrzucić koperty zwrotne do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy. Również do tego terminu wyborcy mogą dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju, albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą.

 

Do 26 czerwca jest czas na doręczenie pakietów wyborczych wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów.

 

26 czerwca o godz. 24 kończy się kampania wyborcza.

 

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski inauguruje kampanię wyborczą. "Powiedzmy: mamy dość"

 

Do 27 czerwca następuje przekazywanie spisów wyborczych przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

 

28 czerwca w godzinach 7-21 odbywa się głosowanie. Dostarczane są koperty zwrotne przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a w przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Dostarczane są też przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób koperty zwrotne do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

 

We wtorek weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Przewiduje ona, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

 

Pozytywna opinia PKW

 

Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy - poinformowała szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie.

 

Kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia marszałek Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych. Kalendarz ustala marszałek Sejmu, a opinię do niego wydaje PKW.

 

ZOBACZ: Wiemy, jak będą wyglądały środki bezpieczeństwa w lokalach wyborczych

 

Przed ogłoszeniem terminu wyborów marszałek Sejmu zwracała uwagę: - To jest nasze prawo, nasze święto. To jest sprawa polskiej racji stanu. (...) Prawo wyborcze jest podstawowym prawem obywatela. Nie może być tak, że jakakolwiek partia uznaje, czy i kiedy odbędą się wybory. A mieliśmy z tym do czynienia od początku marca - oceniła. Elżbieta Witek podkreśliła, że "wybory 10 maja powinny były się odbyć".

 

"Sprawa fundamentalna, ustrojowa"

 

- Byliśmy na to przygotowani, zwracaliśmy uwagę na dwie kwestie: pierwsza to zabezpieczenie zdrowia i życia Polaków. To było najważniejsze. Z drugiej strony staraliśmy się działać na tyle skutecznie, by przeciwdziałać zwalnianiu pracowników, by chronić naszą gospodarkę - dodawała. 

 

Wideo: marszałek Sejmu podała termin wyborów prezydenckich

  

Jak mówiła Witek, kwestia wyborów prezydenckich jest "sprawą fundamentalną, ustrojową". - W tak trudnej sytuacji epidemicznej musieliśmy znaleźć rozwiązanie, które da poczucie bezpieczeństwa i doprowadzi do wyborów. Wtedy okazało się, że ze strony opozycji napotkaliśmy opór. Chodziło nie o życie Polaków i zdrowie, ale o partykularny interes partii - wskazywała. 

 

Witek oceniła przy tym, że przykłady innych krajów były dowodem na to, że współpraca między konkurującymi ze sobą partiami jest możliwa przy organizacji wyborów w czasie pandemii. W Polsce jednak do tego nie doszło. - Te wybory mogły się odbyć korespondencyjnie przy pomocy Poczty Polskiej. Mieliśmy obstrukcję, rozpoczęła się akcja "ulica i zagranica". Opozycja dobrze czuje się w chaosie - oceniła. - Tylko dobra współpraca prezydenta z rządem daje gwarancję odbudowy polskiej gospodarki - dodawała.

msl/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie