Wybór uzupełniający na ławników Sądu Najwyższego. Wpłynęły 32 zgłoszenia

Polska
Wybór uzupełniający na ławników Sądu Najwyższego. Wpłynęły 32 zgłoszenia
Polsat News

Wpłynęły 32 zgłoszenia kandydatów w wyborze uzupełniającym na ławników Sądu Najwyższego - poinformowała Kancelaria Senatu. W poniedziałek po południu upłynął termin na składanie zgłoszeń w ramach tego naboru.

O rozpoczęciu procedury wyboru uzupełniającego 25 ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji Senat informował przed miesiącem. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upłynął w poniedziałek o godz. 16.

 

36 ławników

 

"Będzie to wybór uzupełniający, który Senat przeprowadzi na wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Do Kancelarii Senatu w tym terminie dotarły 32 zgłoszenia" - podano w poniedziałkowym komunikacie Kancelarii Senatu.

 

Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym pierwsza prezes SN zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników pierwszej kadencji. Wcześniejszy nabór miał miejsce w maju 2018 r., zaś poprzedniego wyboru Senat dokonał w końcu czerwca ub.r. Obecnie jest wybranych 11 ławników, czekają oni na złożenie ślubowania przed I prezes SN, które prawdopodobnie nastąpi już po dokonaniu wyboru uzupełniającego.

 

Zgłoszenia w wyborze uzupełniającym należało składać osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres Kancelarii Senatu; zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu zostaną pozostawione bez dalszego biegu, co stwierdza Senat w drodze uchwały.

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w wersji papierowej był dostępny w punkcie podawczym Kancelarii Senatu. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w wersji elektronicznej, informacje dotyczące wymogów formalnych dotyczących kandydata, wymogów formalnych zgłoszenia i procedury wyboru ławników znajdowały się także na stronie internetowej Kancelarii Senatu.

 

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

 

Kadencja wybranych ławników - zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym - rozpocznie się w dniu złożenia ślubowania i zakończy 31 grudnia 2021 r. W myśl tej ustawy kandydaci na ławników Sądu Najwyższego zgłaszani są marszałkowi Senatu. Kandydatów mogą zgłaszać: stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

 

Uchwalona przez Sejm w kwietniu 2018 r. nowelizacja ustawy o SN przewiduje możliwość orzekania w SN w okresie przejściowym przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, nie tylko w sprawach dyscyplinarnych (co było już zapisane w nowej ustawie), lecz także w sprawach skarg nadzwyczajnych. "Na podstawie przepisów przejściowych ustawy o SN, gotowość pracy w SN zgłosiło w sumie 94 ławników sądów okręgowych" - informował zespół prasowy SN.

 

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.

pgo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie