Ustawa o obronie ojczyzny. Senat jednogłośnie przyjął ustawę bez poprawek

Polska
Ustawa o obronie ojczyzny. Senat jednogłośnie przyjął ustawę bez poprawek
PAP/Albert Zawada
Senatorowie na sali obrad Senatu w Warszawie

Senat jednogłośnie przyjął ustawę o obronie ojczyzny bez poprawek, ustawa trafi teraz do prezydenta - Wykażemy dobrą wolę i będziemy chcieli, aby ustawa o obronie ojczyzny, jej zapisy jak najszybciej weszły w życie i na tyle, na ile jest to możliwe, służyły bezpieczeństwu Polek i Polaków - mówił wcześniej senator Jacek Bury (Polska 2050).

Za ustawą było 97 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

 

Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny w piątek. W środę senacka Komisja Obrony Narodowej opowiedziała się za przyjęciem jej bez poprawek. W czwartek ustawą, której głównym celem jest m.in. zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy, zajmuje się Senat.

Bezpieczeństwo Polski najważniejsze 

Senator Jacek Bury (Polska 2050) zwrócił uwagę w czwartek na konferencji prasowej, że ta ustawa nie jest doskonała i należy ją poprawiać. Dodał jednocześnie, iż bardzo się cieszy, że na etapie prac sejmowych były przyjęte przez większość sejmową poprawki opozycji, poprawki posłów z Polski 2050. - Idziemy w dobrym kierunku - ocenił senator.

 

Według niego, "w czasie, kiedy Polska jest zagrożona, kiedy waży się los wielu Polek i Polaków w naszym kraju, ich bezpieczeństwo, nie czas na jakieś podziały i granie polityką". "Czas na realne działania. I mamy nadzieję, że rząd takie działania będzie podejmował" - podkreślił Bury.

- My w Senacie także wykażemy dobrą wolę i będziemy chcieli, aby ta ustawa, jej zapisy, jak najszybciej weszły w życie, pomimo tej niedoskonałości i na tyle, na ile jest to możliwe służyły bezpieczeństwu Polek i Polaków - oświadczył senator.

 

ZOBACZ: Ustawa o obronie ojczyzny. Kaczyński: jeśli będzie potrzeba, na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu

 

- Tymi wszystkimi działaniami Polska 2050 udowadnia, że potrafimy pracować merytorycznie i dla nas jest to praktycznie najważniejsze, abyśmy dbali o rozwój naszego kraju i jego bezpieczeństwo. Będziemy współpracować nadal tak z opozycją, jak i z rządem, bo nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i dobrostan Polski - powiedział Bury.

 

Obecny na konferencji poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050) zwrócił uwagę, że ta ustawa przewiduje konieczność przygotowania przez rząd dokumentów wytycznych w zakresie priorytetów modernizacji. - I dzisiaj Polska 2050 wzywa rząd do pilnych działań dotyczących określenia kierunków priorytetowych i realizacji tych kierunków - powiedział Suchoń.

 

ZOBACZ: Ustawa o obronie ojczyzny. We wtorek rząd zajmie się projektem

 

Wyjaśnił, że to są te obszary, które dotyczą choćby obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. - Dzisiaj na podstawie tego, co widzimy za naszą wschodnią granicą, gdzie zbrodniczy moskiewski reżim zaatakował niewinne państwo Ukrainę, tam widać wyraźnie, że obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, to jest dzisiaj priorytet, jeżeli chodzi o modernizację sił zbrojnych - powiedział poseł.

 

- Oczekujemy od rządu pilnego przedstawienia tego dokumentu, pilnego opracowania tego dokumentu i podjęcia wszystkich możliwych działań w celu wyposażenia Wojska Polskiego w tego typu systemy - dodał Suchoń.

3 proc. PKB na zbrojenia

Zgodnie z ustawą, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronnej, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

 

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

 

ZOBACZ: Ustawa o obronie ojczyzny. Jarosław Kaczyński: Polska musi dysponować siłami, zdolnymi odeprzeć atak

 

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

 

Na mocy ustawy znosi się: szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Tworzy się: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz wojskowe centra rekrutacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień - w wojskowe centra rekrutacji.

Rejestracja obywateli 

W ustawie wskazano, że na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej prowadzi się rejestrację, której podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat życia. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej ma określić, w drodze rozporządzenia m.in. tryb prowadzenia rejestracji, wzory dokumentów prowadzonych w jej ramach, szczegółowy zakres danych ujmowanych w poszczególnych dokumentach oraz tryb i sposób wzywania na rejestrację.

 

Zgodnie z ustawą, służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie – jak zapisano - ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

 

ZOBACZ: Ustawa o obronie ojczyzny. Jarosław Kaczyński: 3 proc. PKB na zbrojenia już w przyszłym roku

 

Ustawa reguluje także m.in. powoływanie i pełnienie służby, kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę MON z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową, kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia.

 

Zawarto w niej także takie działy jak: "Militaryzacja i ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa", "Świadczenia na rzecz obrony", "Udzielanie zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej", "Organizowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych" oraz "Psy i konie w Siłach Zbrojnych".

 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 

ap/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie