Archidiecezja krakowska. Abp Jędraszewski ustanowił nowe reguły kontaktów duchownych z dziećmi

Polska
Archidiecezja krakowska. Abp Jędraszewski ustanowił nowe reguły kontaktów duchownych z dziećmi
PAP/Art Service
Abp Marek Jędraszewski podczas górniczej mszy pasterskiej w kopalni soli w Wieliczce

Abp Marek Jędraszewski ustanowił "Regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej". Reguła będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Celem reguły, wprowadzonej dekretem z dnia 15 grudnia br. jest "wyeliminowanie ryzyka umyślnej lub choćby przypadkowej krzywdy doświadczonej w relacjach pomiędzy członkami Archidiecezji Krakowskiej, szczególnie zaś tej, która mogłaby dotknąć wymagających wyjątkowej ochrony dzieci, młodzież i osoby bezradne". 

 

Zapisy dokumentu stanowią, że w archidiecezji krakowskiej budzenie postaw gwarantujących szacunek wobec godności innych osób realizuje się m.in. poprzez wprowadzenie do wszystkich programów formacyjnych elementów związanych z zapobieganiem i reagowaniem na objawy nieposzanowania i przemocy; organizację szkoleń w zakresie zapobiegania przemocy, przeznaczonych szczególnie dla przełożonych, rodziców, nauczycieli, opiekunów i wolontariuszy.

Szereg form przemocy i naruszania godności oraz dóbr osobistych drugiego człowieka

Normy ogólne wymieniają szereg form przemocy i naruszania godności oraz dóbr osobistych drugiego człowieka zabronionych w archidiecezji krakowskiej. W tym kontekście wskazuje się m.in. na złe traktowanie ze względu na narodowość, rasę, wygląd, wykształcenie, poglądy polityczne lub przymioty osobowości; nieuzasadnione zobowiązywanie do zachowania tajemnicy; rozmowy i żarty o charakterze erotycznym; ukrywanie stanu duchownego w złym zamiarze.

 

ZOBACZ: Marek Lisiński kłamał w sprawie molestowania, orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi

 

"Nadrzędną zasadą współpracy z dziećmi i młodzieżą w ramach działalności Archidiecezji Krakowskiej jest prawo rodziców i opiekunów prawnych do decydowania oraz do posiadania pełnej wiedzy na temat swoich dzieci, poza przypadkami, gdy czego innego wymaga dobro dziecka. W związku z tym należy zadbać o posiadanie, a w szczególnych przypadkach także udokumentowanie zgody rodziców na podjęcie współpracy z małoletnimi" - napisano w dokumencie.

Zabrania się m.in. odbywania wizyt sam na sam w miejscu zamieszkania i pobytu małoletnich

W kontaktach indywidualnych i wspólnotowych z małoletnimi zabrania się m.in. sprawowania sakramentów oraz praktykowania innych rodzajów pobożności i modlitwy poza miejscem i formą przewidzianą do tego w przepisach kościelnych. Wśród kolejnych licznych obostrzeń wymienia się m.in. wyciąganie wobec małoletnich sprawiających trudności wychowawcze konsekwencji dyscyplinarnych nieproporcjonalnych do przewinień; zapraszanie i przyjmowanie małoletnich w mieszkaniach duchownych, a także odbywanie wizyt sam na sam w miejscu zamieszkania i pobytu małoletnich.

 

Reguła zakazuje też m.in. dzielenia z małoletnim wiedzą o własnych doświadczeniach w dziedzinie seksualności, a także zachowań aspołecznych i stanowiących wykroczenia przeciw prawu kanonicznemu i państwowemu; utrwalania wizerunku małoletnich; asystowania małoletnim w ich czynnościach natury osobistej, o ile małoletni jest w stanie obyć się bez ich pomocy.

 

Ponadto zabrania się uniemożliwiania rodzicom i opiekunom prawnym wglądu w treści oraz formy pracy duszpasterskiej i wychowawczej z małoletnimi.

Korespondencja z małoletnimi

W prowadzeniu korespondencji z małoletnimi reguła zaleca korzystanie z kont i numerów służbowych, a zabrania uzyskiwania indywidualnych adresów i numerów telefonu osób małoletnich bez zgody ich rodziców; namawiania małoletniego do ukrywania bądź kasowania zawartości korespondencji; podejmowania bez uzasadnienia zbyt częstych kontaktów korespondencyjnych z małoletnimi; podejmowania kontaktów z małoletnimi w godzinach późnowieczornych i wczesnorannych.

 

Reguła zobowiązuje też należących do archidiecezji krakowskiej do zgodnego z prawem pilnego reagowania na otrzymane informacje oraz wszelkie zaobserwowane objawy, mogące świadczyć o wystąpieniu krzywdy spowodowanej przemocą wobec małoletniego.

 

ZOBACZ: Dąbrowa Górnicza. Ksiądz po miesiącu został zwolniony ze szkoły. Miał molestować uczennice

 

Dokument zawiera także normy szczegółowe dotyczące poszanowania i ochrony osób bezradnych, czyli np. niepełnosprawnych intelektualnie, mimo, że osiągnęli już pełnoletność bądź innych osób zależnych. Dokument zaleca m.in. w relacjach z osobami bezradnymi korzystanie z pomocy osób wyspecjalizowanych; zapewnienie właściwych udogodnień organizacyjnych i architektonicznych. W wypadku zaistnienia potrzeby udzielenia fizycznego wsparcia osobie bezradnej, poza wypadkiem zagrożenia zdrowia lub życia, należy zadbać, o ile to możliwe, o obecność i pomoc osoby trzeciej. 

 

"Przeciwdziałanie zachowaniom przynoszącym szkodę bliźniemu w Archidiecezji Krakowskiej nie może polegać na prewencyjnej, motywowanej bojaźnią, rezygnacji ze znanych lub nowych form duszpasterstwa i edukacji lub zaniechania podejmowania relacji z bliźnimi" - podkreślono w regule i wskazano, że dla zagwarantowania własnych praw możliwe jest korzystanie z dostępnych form ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

an/KAI
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie