Projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy skierowany do komisji obrony. Koszt 1,615 mld zł

Polska
Projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy skierowany do komisji obrony. Koszt 1,615 mld zł
Straż Graniczna
"Wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji" - napisano w uzasadnieniu

Rządowy projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy został skierowany do sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Projekt zakłada m.in., że do tej inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne. Przewiduje też możliwość wywłaszczenia nieruchomości. Koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował we wtorek wieczorem, że Rada Ministrów przyjęła zgłoszony przez MSWiA projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jak zaznaczył, projekt zakłada stworzenie "solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu". Budowę takiej zapory na granicy z Białorusią zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

 

ZOBACZ: Rząd przyjął projekt ustawy o budowie zapory na granicy z Białorusią

 

Rzecznik rządu pytany o projekt ustawy, odparł, że budowa zabezpieczenia była zapowiadana już wcześniej, a projekt to realizacja tej zapowiedzi. - W tej chwili liczba osób, które dziennie próbują przekroczyć nielegalnie granice Polski wynosi kilkaset, czasami nawet już więcej, w związku z tym nie liczymy na to, żeby ten napór się zmniejszył w najbliższym czasie, więc musimy podjąć działania, które zabezpieczą Polską granicę - mówił Müller.

Specustawa, bo działania mają charakter wyjątkowy

- Specustawa jest potrzebna do tego, aby tak, jak w przypadku specustaw, wyłączyć przepisy, które wydłużają taki proces. W standardowym procesie budowlanym taka budowa trwałaby wiele miesięcy, a działania o charakterze zabezpieczenia granicy państwa ma charakter wyjątkowy i w takich momentach można przyjąć specustawą - dodał.

 

Rzecznik rządu poinformował, że zabezpieczone zostało 500 mln zł na budowę, a łączny koszt budowy będzie znany, jak zostanie przygotowana pełna dokumentacja.

 

Pytany o kwestię stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym, odparł, że może on zostać przedłużony, gdy wymaga tego dana sytuacja. "W związku z tym, że widzimy, iż sytuacja faktycznie może się przedłużać jeszcze wiele miesięcy, trzeba podjąć działania o charakterze zabezpieczenia granic państwowych, stąd projekt ustawy" - dodał.

 

ZOBACZ: Piotr Müller o "kosmetycznych zmianach" w rządzie. "Mówimy o kliku osobach"

 

Wyraził nadzieję, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlament.

 

Müller pytany o to, co wydarzy się po zakończeniu trwania stanu wyjątkowego, odparł, że przestaną wówczas obowiązywać obecne regulacje.

 

Rzecznik rządu stwierdził, że budowa dodatkowego zabezpieczenia na granicy ma pomóc lepiej ją kontrolować, natomiast - jak dodał - problem dotyczący zwiększonej presji migracyjnej będzie jeszcze trwał wiele miesięcy lub lat. - Działania Rosji i Białorusi mają charakter de facto zorganizowany i systematyczny i nie spodziewam się, żeby one były odpuszczone w najbliższym czasie - powiedział Müller.

 

Projekty ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej określa zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE.

Projekt wpłynął do Sejmu

Rządowy projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem wpłynął do Sejmu, a następnie został skierowany do pierwszego czytania na sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

 

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, jak czytamy w projekcie, określi zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE.

"Skuteczne przeciwdziałanie nielegalnej migracji"

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że Polska od miesięcy doświadcza rosnącej presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej. Jak wskazano, napływ obywateli państw trzecich odbywa się przy wsparciu białoruskich służb państwowych. Działania te, podkreślono, mają charakter hybrydowy, a ich celem jest destabilizacja sytuacji w Polsce i UE.

 

"Wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji. Stąd konieczność pilnego przygotowania ustawy i podjęcia jak najszybciej prac w zakresie wybudowania odpowiednich budowli i zainstalowania urządzeń, składających się na projektowaną barierę" - czytamy w uzasadnieniu.

 

ZOBACZ: Straż Graniczna: we wtorek 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wszystkie udaremniono

 

Zgodnie z projektem inwestycja będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na 1 mld 615 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln złotych na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. o 1 mld 115 mln złotych budżetu SG, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia SG w wysokości 500 mln zł.

 

W projekcie przewidziano, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Według projektodawców to rozwiązanie umożliwi efektywne i szybkie zrealizowanie inwestycji. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Na wniosek KG SG właściwe organy niezwłocznie przedstawią natomiast stanowisko bądź udzielą wsparcia w związku z inwestycją, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska.

Zakaz przebywania na obszarze

Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych. Kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projektowana regulacja zakłada również, że informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą stanowić informacji publicznej i nie będą podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

 

Jeden z projektowanych przepisów ustawy zakłada ponadto, że "jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją", wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz ten nie będzie dotyczył właścicieli nieruchomości na tym obszarze oraz osób, którym na przebywanie w tej strefie zezwoli komendant oddziału. Wojewoda, jak czytamy także w projekcie, na wniosek KG SG ograniczy w drodze decyzji, jeśli będzie to konieczne, sposób korzystania z danej nieruchomości.

 

ZOBACZ: Granica polsko-białoruska. SG: służby białoruskie zwożą na granicę kolejne grupy cudzoziemców

 

Projekt przewiduje też możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy bariery. "W przypadku konieczności wywłaszczenia nieruchomości zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy o wywłaszczaniu nieruchomości, przy czym Komendant Główny Straży Granicznej będzie mógł przystąpić do niewłócznej realizacji inwestycji na danej nieruchomości w przypadkach określonych w ustawie o ochronie granicy państwowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

W OSR zaznaczono, że "budowa bariery jest celem publicznym, zaś projektowana ustawa zapewnia wywłaszczanym odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość", zatem w ocenie projektodawców spełnia wymogi konstytucyjnego prawa ochrony własności. Projektowany system szacowania odszkodowań, jak dodano, zapewni, że będą one odpowiadać rzeczywistej wartości wywłaszczonych nieruchomości. "Dotychczasowym posiadaczom będą przysługiwały wszelkie uprawnienia niezbędne do uzyskania słusznego odszkodowania od skarbu państw" - podkreślono.

Kiedy wejdzie w życie ustawa?

Wydatki na wypłatę odszkodowań pokryją wojewodowie. W OSR zaznaczono, że nie da się jednoznacznie wyliczyć łącznej kwoty odszkodowań, ponieważ zależy ona od liczby i wartości nieruchomości, a także długości odcinków granicy, na których zbudowana zostanie bariera.

 

Projektowana regulacja zakłada również, że KG SG za zgodą ministra spraw wewnętrznych powoła Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Wyłoni go spośród osób posiadających wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Ponadto, według projektu, powołany zostanie Zespół do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, któremu przewodniczyć będzie minister spraw wewnętrznych i w którego skład wejdą przedstawiciele poszczególnych resortów, instytucji i służb.

 

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

aml/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie