Prezydent podpisał tzw. ustawę covidową dotyczącą m.in obniżenia czynszów w galeriach handlowych

Polska
Prezydent podpisał tzw. ustawę covidową dotyczącą m.in obniżenia czynszów w galeriach handlowych
Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy covidowej, która m.in. wydłuża termin realizacji vouchera turystycznego z roku do dwóch lat, obniża czynsze w galeriach handlowych i przyznaje wsparcie sklepikom szkolnym - poinformowała w środę kancelaria prezydenta.

Chodzi o ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Celem tzw. ustawy covidowej jest, jak zaznaczono na stronie Prezydent.pl, "udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym oraz obywatelom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z nowymi obostrzeniami nakładanymi z powodu z COVID-19".

Voucher turystyczny

Nowelizacja m.in. wydłużyła termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

 

ZOBACZ: Niedzielski: sytuacja jest bardziej komfortowa, ale zagrożenie jest realne

 

Zgodnie z nowymi przepisami przesunięto z 1 kwietnia 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii.

 

Nowela ma też umożliwić staroście - z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego - umorzenie w całości lub w części odroczenie terminów spłaty i rozłożenie spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wsparcia przedsiębiorców - "z mocą wsteczną od dnia 1 kwietnia 2021 r." - czytamy.

Tańsze czynsze w galeriach handlowych

W myśl ustawy obniżono do 20 proc. wysokość należnych udostępniającemu "świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. (tj. przed wystąpieniem epidemii wywołującej nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zaś w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu - do 50 proc. wysokości tych świadczeń".

 

ZOBACZ: Bilety do kina dla zaszczepionych. Znana sieć wycofuje się z pomysłu

 

Ponadto, przyznano sklepikom szkolnym pomoc na zasadach analogicznych (wg kryterium 40 proc. spadku przychodów), jak przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r.). Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Nowela ma też umożliwić jednoczesne skorzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń tych pracowników.

Wydłużony termin rejestracji pojazdów

Nowe przepisy wydłużają też z 30 do 60 dni terminy na "zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego".

 

Inne rozwiązania w ramach noweli to m.in. umożliwienie płatnikom składek świadczącym usługi przewodnickie na rzecz muzeów składanie, do 30 czerwca 2021 r., wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

 

ZOBACZ: Producenci już nie mogą twierdzić, że elektroniczne papierosy są bezpieczniejsze od klasycznych

 

Wydłużono również o dwa miesiące okres przyznawania wsparcia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Nowe przepisy umożliwią też "Prezesowi Rady Ministrów powierzanie podmiotom sektora publicznego realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu".

 

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia - podano.

wys/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie