Senat zajmie się wyborem RPO oraz nowelą ustawy covidowej

Polska
Senat zajmie się wyborem RPO oraz nowelą ustawy covidowej
W kwietniu Sejm wybrał na RPO kandydata PiS, posła Bartłomieja Wróblewskiego. Aby mógł on objąć to stanowisko musi teraz jeszcze uzyskać poparcie Senatu

W środę na trzydniowe posiedzenie zbiera się Senat, który zajmą się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz nowelą ustawy covidowej, zgodnie z którą o 187 mln zł zostanie zwiększona rezerwa subwencji oświatowej i możliwe będzie organizowanie punktów szczepień w aptekach.

Senatorowie PiS chcą, by na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu izba zajęła się uchwaloną w miniony wtorek ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy opisuje Krajowy Planu Odbudowy, który rząd skierował już do KE.

 

We wtorek Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zaapelowali do Senatu o jak najszybsze procedowanie tej ustawy, a także o niewprowadzanie do niej poprawek. Według nich poprawki byłyby niezgodne z prawem UE. Pęk zapowiedział, że na początku posiedzenia złoży wniosek, by Senat poszerzył porządek obrad o ustawę ratyfikacyjną.

Wybór RPO

Senat zajmie się wyborem Bartłomieja Wróblewskiego na RPO. W kwietniu Sejm wybrał na RPO kandydata PiS, posła Bartłomieja Wróblewskiego. Aby mógł on objąć to stanowisko musi teraz jeszcze uzyskać poparcie Senatu.

 

Wróblewski po wybraniu go przez Sejm na RPO zapraszał do rozmowy senatorów różnych opcji politycznych. W poniedziałek spotkał się z szefem senackiego klubu KO Marcinem Bosackim, który po spotkaniu poinformował, że zaapelował do Wróblewskiego by zrezygnował z ubiegania się o urząd RPO i ustąpił komuś bardziej bezstronnemu.

 

ZOBACZ: Senator KO zakażony koronawirusem

 

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu ub. roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

 

Parlament wcześniej już trzykrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgodę.

Pieniądze na oświatę 

Senat zajmie się też nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którą o 187 mln zł zostanie zwiększona rezerwa subwencji oświatowej.

 

Środki te mają być przeznaczone na zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

ZOBACZ: Nowy RPO. Schreiber: część senatorów opozycji rozważa poparcie dla Wróblewskiego

 

Nowela wprowadza też możliwość organizowania punktów szczepień w aptekach, zmienia również przepisy dotyczące emerytur górniczych.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która przewiduje, że wnioski o świadczenie "Dobry start" będzie można składać wyłącznie w drodze elektronicznej. Rząd chce, by organem realizującym "Dobry start" nie były już samorządy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a świadczenie ma być wypłacane jedynie na rachunek bankowy.

 

Senat będzie również debatował nad nowelą ustawy o dowodach osobistych zgodnie z którą od 2 sierpnia w warstwie elektronicznej dokumentów znajdą się odciski palców, a do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza. Wnioski o wydanie takich dowodów nie będą mogły być składane online.

 

W porządku obrad znalazła się też nowela o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; dostosowuje ona polskie prawo do regulacji UE dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030. Wprowadza m.in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego.

 

Senat zajmie się też nowelizacją Prawa energetycznego, której celem jest dostosowanie przepisów prawa krajowego do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Dzięki wprowadzeniu systemu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie według prognoz. Odczyt będzie się odbywał bez konieczności fizycznej obecności inkasenta.

Pozostałe tematy

Senatorowie będą dyskutować nad nowelą ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która przedłuża do 30 września b.r. okres przejściowy, kiedy to równolegle będzie działał nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i obecny viaTOLL.

 

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadza ona zakaz przywozu do Polski dóbr kultury wyprowadzonych z terytorium państwa spoza UE - w którym dobro kultury powstało lub zostało odkryte z naruszeniem przepisów tego państwa.

 

Senatorowie zajmą się także ustawą zakładającą powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

 

Senat rozpatrzy też nowelę ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zakłada możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy i powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa. Młodzieżowe rady mają mieć "charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny".

 

W porządku obrad izby wyższej jest też nowela o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej.

 

Senat ma zająć się również nowelizacją o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Zmiany mają zapewnić dodatkowe środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Nowe przepisy pozwalają także na czasowe oddelegowanie do pracy tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

W harmonogramie prac Senatu znalazła się nowela Kodeksu karnego, która uzupełnia przepisy ws. zwalczania terroryzmu; zmiany odnoszą się też m.in. do procedur karnych w okresie pandemii, w tym przedawnień i liczebności składów orzekających.

 

W porządku obrad Senatu jest też nowela Kodeksu postępowania cywilnego, która przewiduje rozszerzenie licytacji elektronicznych oraz zmiany procedur cywilnych w związku z epidemią, także liczebności składów sędziowskich.

 

Senat zajmie się też projektem uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

dsk / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie