Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2019 rok

Polska
Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2019 rok
PAP/Andrzej Grygiel

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 r. - poinformowała w czwartek w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Prezydent ustawę budżetową podpisał 30 stycznia - podała Kancelaria Prezydenta.

 

Jak podkreślono w komunikacie "przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,6 proc., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3 proc., natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,15 zł za euro i 3,34 zł za dol.".

 

Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 41,4 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 52,2 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 46,6 proc. - czytamy w komunikacie.

 

"W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 416 mld 234 mln 520 tys. zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 387 mld 734 mln 520 tys. zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono na kwotę nie większą niż 28 mld 500 mln zł" - podano.

 

Przypuszczalne dochody podatkowe państwa 

 

Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 359 mld 731 mln 300 tys. zł, w tym: 179 mld zł - z podatku od towarów i usług. 73 mld zł - z podatku akcyzowego, 2 mld 80 mln zł - z podatku od gier, 34 mld 800 mln zł - z podatku dochodowego od osób prawnych, 64 mld 300 mln zł - z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1 mld 400 mln zł - z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz 4 mld 551 mln 300 tys. zł - z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych - wymieniono.

 

"W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło - 4 mld 184 mln zł, dywidendy i wpłaty z zysku - 2 mld 781 mln 618 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe - 16 mld 247 mln 096 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 2 mld 593 mln 326 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2019 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2 mld 197 mln 180 tys. zł" - przypomniano w komunikacie.

 

237 mln rezerwy finansowej

 

"W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 237 mln 500 tys. zł oraz rezerwy celowe na poziomie 29 mld 961 mln 892 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na 2019 r. uwzględniono również wydatki na realizację 45 programów wieloletnich" - dodano.

 

"Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 85 mld 281 mln 687 tys. zł. Kwota ta obejmuje środki zaplanowane w rezerwach celowych przeznaczonych na finansowanie programów z budżetu środków europejskich oraz na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich, a także środki na wydatki realizowane w ramach: Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywy Finansowej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywy Finansowej oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 69 mld 716 mln 396 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 15 mld 565 mln 291 tys. zł. - podkreśliła w komunikacie Kancelaria RP.

 

Ustawa weszła w życie 31 stycznia 

 

Dodano, że "łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 347 mld 522 mln 148 tys. zł oraz 303 mld 456 mln 857 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 44 mln 065 tys. zł".

 

"Przewiduje się, że w 2019 r. finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 45 mld 991,3 mln zł, a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wyniesie 163 mld 705,3 mln zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2018 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 mld zł. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 mld zł" - czytamy w komunikacie.

maw/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie