Sieć 5G coraz bliżej. Przyjęto ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Technologie
Sieć 5G coraz bliżej. Przyjęto ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
PAP/Marcin Obara

Sejm uchwalił ustawę o wdrożeniu sieci 5G. Nowe prawo ułatwi m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach. Za ustawą głosowało 375, przeciw było 21, od głosu wstrzymało się 26.

Posłowie przyjęli w czwartek 10 poprawek złożonych do tych przepisów w II czytaniu przez klub PiS, odrzucili 11 poprawek złożonych przez posłów opozycji. Przyjęte poprawki odnoszą się m.in. do obniżenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej opłaty ponoszonej przez ten podmiot w związku z decyzją rezerwacyjną na koszty związane ze zmianą lub cofnięciem rezerwacji częstotliwości w latach 2021 - 2023.

 

Sieć 5G dostępna na zasadach komercyjnych do 2020 r.


Nowela zakłada zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich. Jak podano, przyjęte rozwiązania są zgodne z zaleceniami Komunikatu Komisji Europejskiej "Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego". Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.


Nowe przepisy mają przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. przez doprecyzowanie pojęć dotyczących Prawa budowlanego oraz doprecyzowanie procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa w tym procesie. Zawierają, tez pakiet rozwiązań, które mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie procesu inwestycyjno-budowalnego o istotnym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Ma to m.in. skutkować obniżeniem kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych m.in. przez proponowane obniżenie maksymalnych stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz obniżenie opłaty stałej za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej.

 

Przyspieszenie postępowań przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej


W noweli przewidziano regulacje, które zapewnią dostęp do informacji o emisji promieniowania elektromagnetycznego w środowisku w związku z budową i modernizacją sieci mobilnych. Jest to odpowiedź na wnioski Najwyższej Izby Kontroli wynikające z kontroli organów administracji publicznej dotyczącej ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Zdaniem NIK organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są przygotowane organizacyjnie i technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego.


Nowela przewiduje przyspieszenie postępowań przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczących uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępu do nieruchomości, w tym do budynków w celu zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej m.in. przez wprowadzenie ułatwień proceduralnych. Chodzi o uzupełnienie form współpracy prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prezesami: Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego na etapie wydawania decyzji zastępujących umowy o dostępie do infrastruktury technicznej, a także doprecyzowanie elementów wniosku o wydanie decyzji w ww. sprawach.

 

Ułatwienie dostępu do terenów leśnych 


Ustawa ma ułatwić ponadto dostęp do terenów leśnych na cele związane z umieszczaniem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz obniżenie kosztów tego dostępu (m.in. przez sprecyzowanie warunków zapewnienia dostępu do gruntów leśnych, które muszą opracować nadleśnictwa). Zwiększa także możliwości lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach, na których do tej pory występował zakaz lub znaczące ograniczenia w tym zakresie, takich jak: uzdrowiska, parki narodowe, rezerwaty przyrody (m.in. przez zniesienie zakazów i ograniczeń w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach uzdrowiskowych oraz umożliwienie - w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu określonych wymogów - budowy instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody).


W uzasadnieniu podkreślono, że ustawa umożliwi przyspieszenie równomiernego rozwoju nowoczesnych sieci łączności elektronicznej na obszarze kraju przez utworzenie Funduszu Szerokopasmowego, którego budżet ma wynosić ok. 140 mln zł rocznie.

grz/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie