"To nasze 700 plus". Rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej

Polska
"To nasze 700 plus". Rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej
PAP/Jakub Kamiński

Rząd przyjął założenia do przyszłorocznego budżetu; prognozuje wzrost PKB o 3,7 proc. w 2020 r. i inflację w wysokości 2,5 proc. - wynika z wtorkowego komunikatu CIR. Założono nominalny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 6 proc., automatycznych podwyżek w tej wielkości jednak nie będzie. Przyjęto także propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W 2020 r. płaca minimalna wynosić będzie 2450 zł. To wzrost o 700 zł od początku naszych rządów. To projekt, którego nie zapowiadaliśmy, a z którego jesteśmy dumni. To nasze 700 plus - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym we wtorek na Twitterze.

 

"Praca ma ogromną wartość. Przyczynia się zarówno do rozwoju Polski, jak i samorozwoju pracowników. Jest bez wątpienia czymś, co służy rodzinom i społeczeństwu. Pracownik musi być szanowany, a jego wynagrodzenie ma sprawiać, aby czuł się on godnie. Od wysokości wynagrodzenia zależy również efektywność samej pracy. A w efekcie - efektywność i konkurencyjność całej gospodarki" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym we wtorek na Twitterze.

 

"W 2020 r. płaca minimalna wynosić będzie 2450 zł. To wzrost o 700 zł od początku naszych rządów. To projekt, którego nie zapowiadaliśmy, a z którego jesteśmy dumni. To nasze 700 plus. W porównaniu do 2019 r. będzie to o 200 zł więcej. Można powiedzieć, że w skali roku to 13. pensja dla najmniej zarabiających" - podkreślił.

 

 

We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2450 zł. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, więc oznaczałoby to wzrost o 8,9 proc. i stanowiło 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.

 

Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. jest to 14,70 zł).

 

Do tej propozycji odniósł się w rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Mueller. - Oczywiście propozycja ta podlega jeszcze konsultacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego, więc to nie musi być kwota, która ostatecznie będzie, aczkolwiek w naszym przekonaniu to jest kwota minimalna, która faktycznie powinna obowiązywać w przyszłym roku - powiedział Mueller.

 

"Założenia na tym samym poziomie"

 

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany o to, czy założenia do projektu budżetu przyjęte przez rząd są inne niż zaproponowane wcześniej, powiedział: "W tym zakresie wszystkie postulaty, które były przedstawiane w projektach, zostały na tym samym poziomie".

 

Centrum Informacyjne Rządu podało, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r., przygotowane przez ministra finansów.

 

"Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4,0 proc. oraz 3,7 proc. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z rosnącym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej" - napisano w komunikacie.

 

Według rządu najbardziej istotnym składnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy. W najbliższych latach wśród czynników wspierających wzrost popytu inwestycyjnego będą: utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału, działania rządu ukierunkowane na zwiększenie stopy inwestycji, wzrost innowacyjności i produktywności gospodarki oraz wciąż relatywnie wysoki popyt ze strony gospodarstw domowych.

 

"W 2019 r. przeciętnie zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2 proc., a w kolejnym roku o następne 0,5 proc. Pozwoli to kontynuować spadkową tendencję odnoszącą się do stopy bezrobocia, która (rejestrowana) na koniec 2019 r. spadnie do 5,5 proc., a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1 proc. wobec 5,8 proc z końca 2018 r." - przewiduje rząd.

 

Wzrost wynagrodzeń

 

Zgodnie z założeniami, kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przyjęto, że w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc. wobec 7,0 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2018 r. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0 proc. Założono też, że w 2019 r. spożycie prywatne zwiększy się realnie o 4,0 proc., a w kolejnym roku o 3,8 proc.

 

Rząd spodziewa się ponadto, mimo słabszej koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, eksport wzrośnie realnie o 5,3 proc. rdr w 2019 r. i 4,8 proc. rdr w 2020 r. Założono realny wzrost importu w latach 2019-2020 odpowiednio o: 6,0 proc. i 5,1 proc. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie -0,1 pkt. proc. w 2019 r. i będzie neutralny w roku kolejnym.

 

"Wynik eksportu netto ma wpływ na wysokość salda obrotów towarowych i jest ważnym elementem salda rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. W latach 2019-2020 deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, odpowiednio: 1,2 proc. PKB i 1,4 proc. PKB" - zaznaczono.

 

"W kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) będą stopniowo zmierzać w kierunku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. W prognozie założono natomiast wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń. Przyjęto, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio: 1,8 proc. i 2,5 proc" - czytamy w dokumencie.

 

Uszczelnienie systemu podatkowego

 

Wskazano na szereg uwarunkowań dochodów budżetu państwa w 2020 r. przede wszystkim na sytuację gospodarczą oraz kontynuację działań mających na celu poprawę stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Zapowiedziano kontynuację działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, skoncentrowanych głównie na wzroście poboru VAT. Zaplanowano m.in. obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc.; zwolnienie z PIT pracowników w wieku do 26 lat; podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

 

Ponadto planowane jest zastąpienie obecnych rozwiązań rozliczania podatku VAT w postaci odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej - stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności (obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte będą transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria).

 

Zapowiedziano także wdrażanie Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), ograniczającego możliwości wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; wdrożenie systemu kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas online, które posiadają funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci teleinformatycznej; wdrożenie wirtualnych kas rejestrujących; wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego w VAT branż wrażliwych na oszustwa; modyfikację zasad wystawiania podatnikom faktur na podstawie paragonu fiskalnego oraz korzystania z takich faktur (wystawienie faktury na podstawie paragonu będzie możliwe, gdy paragon będzie zawierał numer identyfikujący nabywcę); rozwój systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów, co powinno pozytywnie wpłynąć na stronę dochodową budżetu państwa i zmniejszyć uszczuplenia, w tym z tytułu akcyzy (LPG, oleje opałowe).

 

Poza tym planowana jest m.in. indeksacja stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie; wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich; modyfikacja przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR); opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego państwa; automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych; opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych; wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i przebudowanie modelu funkcjonowania OFE.

 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

W założeniach zapowiedziano także "zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe".

 

Rząd przyjął też "propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020".

 

Na potrzeby projektu budżetu przyjęto "średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem)." Propozycję tę rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego.

 

Założono także, że dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 6,3 proc.; przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 10 969 tys. etatów; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - ok. 555 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2019 r.).

msl/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie