Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego ws. zadośćuczynienia za błąd medyczny

Polska
Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego ws. zadośćuczynienia za błąd medyczny
PAP/Jakub Kamiński

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną ws. zadośćuczynienia dla członków rodziny za błąd medyczny. Według niego, Sąd Apelacyjny błędnie przyjął, że przysługuje ono tylko wtedy, gdy następstwem błędu medycznego jest śmierć pacjenta - poinformowała PK

Wyrokiem z 15 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Andrzeja P. od Szpitala Czerniakowskiego i PZU tytułem zadośćuczynienia 500 tys. zł z tytułu błędu diagnostycznego, błędu terapeutycznego i wadliwej organizacji procesu leczenia.

 

Sąd zasądził też od Szpitala Czernikowskiego 16 983,29 zł odszkodowania. Poza tym są nakazał szpitalowi i PZU wypłatę 30 tys. tytułem zadośćuczynienia na rzecz żony Andrzeja P. - Beaty, a na rzecz ich syna Bartosza 100 tys. zł zadośćuczynienia - podała PK w komunikacie.

 

Wyrokiem z 8 stycznia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo w zakresie zadośćuczynienia na rzecz Beaty P. i Bartosza P.

 

Trwałe uszkodzenie zdrowia 

 

Uznał, że tylko śmierć członka rodziny narusza dobra osobiste jego najbliższych. W ocenie tego sądu rozległy i nieodwracalny rozstrój zdrowia, jakiego doznał Andrzej P. wskutek udaru, nie spowodował jego śmierci, w związku z tym więź rodzinna została zachowana, chociaż nie na takim poziomie jak przed zdarzeniem.

 

Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej zarzucił wyrokowi Sądu Apelacyjnego "naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej" - poinformowała PK.

 

W ocenie Prokuratura Generalnego doszło do "naruszenia zasad, wolności i prawa człowieka i obywatela, takich jak prawo do życia rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane więzi rodzinne pomiędzy małżonkami rodzicami i dziećmi". W skardze Prokurator Generalny wskazał, że do zerwania więzi rodzinnej i szczególnej więzi emocjonalnej między członkami rodziny dochodzi także wskutek wywołania u osoby bliskiej ciężkiego, nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu.

 

Ustawa o Sądzie Najwyższym 

 

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie - wskazała PK.

 

Możliwość kierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego została wprowadzona nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z 16 czerwca 2018 roku.

 

Artykuł 89 przewiduje, że skarga może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Ponadto skarga może być skierowana, jeśli orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji, orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie albo zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

 

Termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej wynosi pięć lat od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, natomiast w razie skierowania kasacji albo skargi kasacyjnej - roku od ich rozpoznania. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny oraz inne podmioty wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym.

maw/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie