KNF zawiesiła działalność SKOK Nike. Wystąpi o ogłoszenie upadłości

Biznes
KNF zawiesiła działalność SKOK Nike. Wystąpi o ogłoszenie upadłości
Polsat News

KNF zawiesiła 2 czerwca działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike i postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. Jak argumentuje, aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. To kolejny SKOK, który bankrutuje. Według ekonomistów, straty tych kas są niemal dwukrotnie wyższe niż w aferze Amber Gold, gdzie oszacowano je na ponad 850 mln zł.

Z dniem 7 lipca 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK Nike zarządcę komisarycznego. Ten, wykonując decyzję Komisji, sporządził historyczną informację finansową i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta.

 

"Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Nike posiadała na dzień 6 lipca 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 19.005 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 7,92 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność" - podała Komisja w komunikacie.

 

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w latach 2013-2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Nike okazała się niewystarczająca, by przywrócić jej stabilność.

 

W lutym tego roku Kasa Krajowa poinformowała SKOK Nike i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej.

 

"Wyczerpane formy restrukturyzacji Kasy"


KNF w maju 2017 r. stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Nike tak, by zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych tam depozytów. Wszczęła jednocześnie postępowanie, by zbadać możliwość przejęcia SKOK Nike przez bank. W wyznaczonym terminie żaden bank krajowy nie zgłosił jednak zainteresowania przejęciem.

 

"W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy. W tej sytuacji (...) KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK Nike oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK Nike pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie" - poinformowała KNF w komunikacie.

 

"Głęboka niewypłacalność"


Według danych na koniec marca 2017 r., SKOK Nike posiadała fundusze własne w wysokości (-) 24.095 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 1.547 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 45.602 tys. zł.

 

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły blisko 124 mln zł.

 

"W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Nike oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - podano w raporcie.

 

PAP

prz/dro/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze