Ziobro: zawód komornika nie może opierać się na biznesie

Polska
Ziobro: zawód komornika nie może opierać się na biznesie
PAP/Jakub Kamiński

Zawód komornika nie może opierać się na czystym biznesie, bo to często skutkuje brakiem przestrzegania standardów etyki - uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według podanych przez niego danych, w 2015 r. średni dochód komornika wynosił 40 tys. zł miesięcznie. Premier Beata Szydło przypomniała, że ustawa o komornikach to zobowiązanie z jej expose.

Rząd przyjął we wtorek dwa projekty ustaw: o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. Według premier Beaty Szydło nowe przepisy pozwolą egzekwować prawo, zabezpieczając zarazem interes obywateli.

 

Projekt ustawy o komornikach przewiduje m.in. nagrywanie wszystkich czynności egzekucyjne prowadzonych w terenie. Dłużnik ma otrzymywać przy egzekucji specjalny formularz skargi na czynności komornika. Drugi projekt ma uregulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika sądowego. Zracjonalizowano wysokość opłat egzekucyjnych - opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł.

 

Premier: realizacja zobowiązań

 

- To kolejne wypełnienie zobowiązań, które podjął rząd PiS, kiedy został utworzony - powiedziała premier Beata Szydło. - To również nasze zobowiązanie wyborcze - dodała.

 

- Te ustawy mają regulacje, które z jednej strony będą pozwalały na egzekucję przez komorników prawa, ale z drugiej strony będą zabezpieczały interes zwykłych obywateli. Wielokrotnie można było o tym przeczytać czy zobaczyć w mediach, jak bezduszni komornicy postępowali z rodzinami, z ludźmi, którzy byli przez nich pozbawiani w bezwzględny sposób możliwości normalnego funkcjonowania, często zupełnie pozbawiani możliwości po prostu życia w normalnych, godnych warunkach i przetrwania - powiedziała Szydło.

 

Zdaniem Szydło dzięki zmianie przepisów Polacy mają poczuć, ze "państwo stoi po ich stronie".


- Mam nadzieję, że bardzo szybko parlament przyjmie te projekty ustaw, pan prezydent podpisze i będziemy mogli już mówić o tym niedługo, że w Polsce działa prawo komornicze, które nie pozwala gnębić tych, którzy są niewinni, którzy są w trudnej sytuacji, którzy bardzo często boją się tego, że poprzez zdarzenia losowe ich sytuacja przez bezduszne działania komorników może doprowadzić do tego, że nie będą mieli możliwości normalnego funkcjonowania - powiedziała premier.

 

Ziobro: egzekucja to nie biznes

 

Zwiększone mają być uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. Obligatoryjne kontrole kancelarii komorniczych mają się odbywać co dwa, a nie co cztery lata. Kontroli finansowej dokonywać będzie również naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Niezależnie od kontroli stałych, prezesi sądów rejonowych i minister sprawiedliwości, będą mogli inicjować kontrole prewencyjne, ad hoc, również z udziałem biegłego rewidenta.

 

- Nie uważamy, aby zawód komornika, który realizuje majestat państwa i władzę państwową, był uprawniony do koncentrowania się na czystym biznesie. Często to skutkuje brakiem przestrzegania właściwych standardów etycznego postępowania - powiedział Ziobro na konferencji po posiedzeniu rządu.

 

Przywołał dane, z których wynika, że w 2015 r. średni dochód komornika wynosił 40 tys. zł miesięcznie. Dodał, że niektórzy komornicy zarabiali rocznie kilkanaście, a nawet 20 mln zł. Wprowadzamy takie zasady, które zachowają możliwość uzyskiwania bardzo godnych wynagrodzeń przez komorników, ale jednocześnie te gigantyczne bajońskie sumy istotnie ograniczymy - dodał. W ocenie ministra premiowani będą dobrze wykształceni komornicy, którzy rozpoczynają działalność.

 

Minister podkreślił, że komornicy - będący funkcjonariuszami publicznymi - często dopuszczali się "jawnych nadużyć władzy". Powiedział, że było "bardzo, bardzo wiele przykładów takiej (...) zuchwałości, bezwzględności w działaniu niektórych komorników, pazerności".

 

Minister: zarzuty bez pokrycia

 

Za całkowicie nieuzasadnione uznał zarzuty, że nowe przepisy mogą doprowadzić do zamknięcia nawet 60 proc. kancelarii komorniczych. - Stanowią one element gry części środowisk komorników o zachowanie dotychczasowych przywilejów i szczególnego statusu - powiedział.

 

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, proponowane zmiany mają zwiększyć  realny nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników. Prezesi mają  uzyskać  uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wystąpienia bezpośrednio do ministra sprawiedliwości o odwołanie komornika ze stanowiska. Jeśli prezes sądu rejonowego zaniedba wyciągnięcia konsekwencji wobec komornika, który narusza prawo lub etykę zawodową, sam narazi się na odwołanie ze stanowiska.

 

Rozszerzony ma zostać katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie, a postępowania mają zostać przyśpieszone.

 

Osobiście i w swoim rewirze

 

Komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową, jako przygotowanie do zawodu. Komornik ponosi przy tym całą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za prawidłowe działanie asesorów.

 

Komornik będzie mógł prowadzić działalność głównie na terenie swojego rewiru. Dopiero brak zaległości w prowadzeniu spraw "z rewiru" przekraczających sześć  miesięcy pozwoli na przyjmowanie spraw z wyboru wierzyciela.

 

Komornicy będą musieli mieć wyższe wykształcenie prawnicze. Wg danych MS obecnie 30 proc. komorników nie ma wyższego wykształcenia prawniczego, a około 9 proc. ma wykształcenie średnie. Będą oni musieli uzupełnić wykształcenie i skończyć studia prawnicze w terminie 7 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy albo odejdą z zawodu.

 

Projekt podnosi też granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko - z 26 na 28 lat. Górny limit ma być przesunięty z 70 do 65 lat.

 

Jawne oświadczenia majątkowe komorników

 

W oświadczeniach majątkowych komornicy będą musieli wskazywać dochody z działalności kancelarii i dochodów uzyskanych z innych źródeł. Oświadczenie będzie jawne, na wzór tych, które dotyczą sędziów.

 

Dodatkowa działalność zarobkowa komorników ma być ograniczona do pracy naukowo-dydaktycznej, ograniczenia mają też dotyczyć działalności gospodarczej. Komornik będzie mógł utrzymywać się wyłącznie z wynagrodzenia za pracę w kancelarii. Ma to zapobiec konfliktowi interesów.

 

Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne mają się stać daniną publiczną, która zwiększy dochód budżetu państwa. Procentowa wysokość wynagrodzenia ma maleć wraz z wysokością ściągniętych przez komornika opłat.

 

PAP

mr/hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie