Komisja pozytywnie o 4 z 6 kandydaturach do Kolegium NIK

Polska
Komisja pozytywnie o 4 z 6 kandydaturach do Kolegium NIK
Polsat News

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej w czwartek pozytywnie zaopiniowała dla marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego cztery z sześciu wniosków prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego o powołanie członków Kolegium NIK. Dwie kandydatury otrzymały negatywne opinie.

Według ustawy o NIK w skład kilkunastoosobowego Kolegium Izby wchodzą: Prezes NIK (jako przewodniczący), wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 14 członków Kolegium. Powołuje ich marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

 

W czwartek komisja pozytywnie zaopiniowała cztery kandydatury: ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, dr. hab. Jana Majchrowskiego i Józefa Płoskonki. Dwie kandydatury - Magdaleny Bratkowskiej i Marka Cura - zostały zaopiniowane negatywnie.

 

"Doskonałe kandydatury"

 

Przedstawiając kandydatów prezes NIK podkreślił, że Broński, Brzeziński i Majchrowski to przedstawiciele nauk prawnych, a Płoskonka, Bratkowska i Cur to pracownicy NIK.

 

- Nie mam żadnych wątpliwości, że każda z tych osób ze względu na swoje doświadczenie zawodowe jest osobą, która może bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki w ramach pracy Kolegium NIK (...) To są doskonałe kandydatury - powiedział Kwiatkowski.

 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński to kapłan archidiecezji przemyskiej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kieruje Katedrą Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa. Był już powołany - w listopadzie 2013 r. - przez Marszałka Sejmu na członka Kolegium NIK.

 

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński jest kierownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. To profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego; był ekspertem Sejmu i Senatu oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej oraz członkiem zespołu problemowego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów VI kadencji. W latach 2014-2015 przewodniczący Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

 

Dr. hab. Jan Majchrowski to prawnik, politolog, nauczyciel akademicki, pierwszy wojewoda lubuski. Od 1990 r. zatrudniony w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na WPiA UW, od 2015 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2013 r. został profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Był również wykładowcą na KUL.

 

Józef Płoskonka jest doktorem nauk fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998-2001 wiceszef MSWiA w rządzie Jerzego Buzka. Od 2002 r. pracował m.in. w delegaturach Izby w Kielcach oraz Katowicach m.in. na stanowisku doradcy prezesa NIK.

 

Magdalena Bratkowska w latach 1989-1990 radczyni prawna w Biurze Interwencji Senatu. Potem, do 1992 r., zatrudniona w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. W latach 1992-1994 pracowała w Departamencie Ameryki Północnej i Południowej MSZ jako doradca ministra. W latach 1994-2002 dyrektorka departamentu prawnego PwC. Od 2014 r. radczyni prawna prezesa NIK.

 

Marek Cur jest radcą Prezesa NIK i p.o. Dyrektorem Departamentu Strategii. Od 2006 r. związany z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, był m.in. radcą wojewody, dyrektor wydziału zarządzania funduszami europejskimi oraz wydziału instytucji pośredniczącej w certyfikacji.

 

Skład Kolegium

 

W skład kolegium NIK ma wchodzić 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych; 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radców prezesa Izby, spośród których prezes wyznacza sekretarza Kolegium NIK.

 

- Osoby wchodzące w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne - zapisano w ustawie. Kadencja członków kolegium NIK trwa 3 lata.

 

Ustawa o NIK głosi, że kolegium Izby zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK w roku ubiegłym. Kolegium uchwala też opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów; wnioski ws. rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne; wystąpienia zawierające wynikające z kontroli, zarzuty dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa NBP, projekt budżetu statutu NIK, a także roczny plan pracy Izby.

 

Kolegium opiniuje też wniesione pod jego obrady programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli; rozpatruje również zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych NIK.

 

PAP

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie