Ustawy o Prokuratorii Generalnej RP i Służbie Więziennej podpisane

Polska
Ustawy o Prokuratorii Generalnej RP i Służbie Więziennej podpisane
Wikimedia Commons

Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie uchwalone ostatnio przez parlament ustawy dotyczące Służby Więziennej - jedna to program modernizacji SW na lata 2017-20, a druga jest podstawą prawną, by funkcjonariusze SW strzegli gmachu Prokuratury Krajowej. Z kolei w miejsce Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa powstanie teraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem uchwalonej ustawy jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej również Prokuratorią Generalną) w miejsce znoszonej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

 

"Nowo utworzona instytucja z dniem 1 stycznia 2017 r. przejmuje zadania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Równocześnie ustawa stanowi, iż państwową jednostkę organizacyjną Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przekształca się w Urząd Prokuratorii Generalnej" - napisano na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent ustawę podpisał w środę.

 

Opiniowanie projektów aktów normatywnych

 

Jak wskazano, celem działania Prokuratorii Generalnej jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi.

 

Zgodnie z ustawą, Prokuratoria będzie też opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. Prokuratoria ma ponadto opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należeć też będzie zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywanie sporów.

 

Może zastępować Radę Ministrów w postępowaniu przed TK

 

Ponadto Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć Prokuratorię Generalną do zastępowania Rady Ministrów lub ministra w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu karnym. Jednakże Prokuratoria Generalna może, na uzasadniony wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przejąć zastępstwo w postępowaniu karnym, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa

 

W ustawie zapisano, że prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny właściwy w sprawach sporów między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

 

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji (dotyczących m. in. zastępstwa osób prawnych przez Prokuratorię Generalną, organizacji sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej czy wydawania przez Prokuratorię Generalną opinii prawnych o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych i umów o doradztwo prawne), które wchodzą w życie 1 lipca 2017 r. Z dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy traci moc ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

 

1,5 miliarda na modernizację służby więziennej

 

Uchwalona przez Sejm 15 grudnia ustawa o programie modernizacji SW w latach 2017-20 przewiduje m.in. zakup uzbrojenia i pojazdów, remonty więzień, modernizację systemów informatycznych i łączności oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników.

 

Ogólna kwota wydatków na realizację tego programu w latach 2017-20 ma wynieść ponad 1,5 miliarda zł.

 

Program ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych. Planuje się zakup m.in. 1200 subkarabinków automatycznych za 4,8 mln zł oraz 400 granatników za 2,4 mln zł. Ponadto ma być kupionych m.in. 1 tys. zestawów ochronnych udaroodpornych, 1,5 tys. kasków ochronnych z osłoną twarzy, 1 tys. kamizelek kuloodpornych oraz 500 kajdanek na ręce i nogi.

 

W SW ma również nastąpić modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności - obecny nie jest szyfrowany oraz zakup urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych w więzieniach i aresztach. Dotychczasowe urządzenia są już przestarzałe, w związku z rozwijająca się techniką i technologiami.

 

Planowane podwyżki

 

Mają też zostać wymienione wyeksploatowane pojazdy SW. Planuje się m.in. kupno 36 więźniarek. W programie uwzględniono też zakupy sprzętu medycznego dla więziennej służby zdrowia. Poprawić się mają też wynagrodzenia w funkcjonariuszy Służby i cywilnych pracowników SW - zaplanowano dwie podwyżki - od początku 2017 r. i początku 2019 r. Pierwsza podwyżka ma wynieśćśrednio 250 zł bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg, zaś druga średnio 306 zł bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

 

Na mocy drugiej ustawy dotyczącej SW, uchwalonej 15 grudnia, funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają podstawę prawną do chronienia gmachu Prokuratury Krajowej. To poszerzenie ich zadań, bo od wielu lat SW chroni gmach Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki na te nowe zadania SW (ok. 450 tys. zł) będą pochodziły z obecnych pieniędzy przeznaczonych na usługi ochrony osób i mienia.

 

Na koniec 2015 r. w SW było 27,5 tys. funkcjonariuszy i 1862 pracowników cywilnych. W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało wtedy nieco ponad 70 tys. osób.

 

PAP

mta/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze