Posłowie ułatwili wycinkę drzew i wzmocnili nadzór nad naukowcami. Uchwalili też 100 zmian dla firm

Polska
Posłowie ułatwili wycinkę drzew i wzmocnili nadzór nad naukowcami. Uchwalili też 100 zmian dla firm
PAP/Tomasz Gzell

Podczas głosowań w Sali Kolumnowej Sejm przyjął m.in. ustawę, która znosi ograniczenia w wycince drzew i krzewów na nieruchomości prywatnej. Uchwalono też zmianę uprawnień ministrów nad instytutami badawczymi i przyjęto pakiet ułatwień dla biznesu.

Zniesienie ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce - zakłada nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach, którą Sejm uchwalił w piątek wieczorem. Ponadto upraszcza ona regulacje dotyczące wycinki oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

 

Gabriela Lenatrowicz (PO) zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Został on jednak odrzucony przez posłów jednogłośnie.

 

Zgłoszono także dwie poprawki mniejszości. M.in. wnioskowano w nich o wykreślenie art. 3, który zezwalałby na liberalizację niektórych reguł gospodarki leśnej wobec dzikich zwierząt. Obie zostały odrzucone przez Sejm.

 

Za ustawą opowiedzieli się wszyscy posłowie uczestniczący w głosowaniu - 236 osób.

 

Gminy nie muszą mieć zezwolenia na wycinkę drzew

 

Obecne przepisy wymagają od właściciela działki wystąpienia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Zdaniem posłów PiS, autorów tej noweli, stanowi to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.

 

Posłowie wskazywali też, że stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają stosowne organy, są pozytywne i zezwalają na usunięcie drzewa i krzewu. Obecna procedura niepotrzebnie obciąża więc zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.

 

Nowelizacja wprowadza zmiany umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat w niektórych przypadkach za ich usunięcie.

 

Według autorów inicjatywy, rozwiązanie takie umożliwi gminom dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb danej gminy. Gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat.

 

Uproszczone regulacje

 

Nowe przepisy upraszczają regulację dotyczącą usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.

 

Ustawa przewiduje określenie w drodze rozporządzenia ministra środowiska takich działań, które zagwarantują zachowanie wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie ochrony.

 

Obecnie największy zarządca lasów w Polsce - Lasy Państwowe - ma takie zasady jako własne uregulowania wewnętrzne, będące zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

Zamiarem autorów inicjatywy jest wprowadzenie takiego rozwiązania jako wspólnego dla wszystkich właścicieli lasów. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, teraz zajmie się nią Senat.

 

Nowelizacja ustawy o instytutach badawczych

 

Poprawiona przez Sejm ustawa wzmacnia nadzór ministrów nad instytutami. Minister nadzorujący dany instytut ma powoływać i odwoływać dyrektora oraz jego zastępcę na czas nieoznaczony.

 

Obecnie dyrektorem instytutu może być osoba posiadająca przynajmniej tytuł doktora habilitowanego. Według nowej regulacji wystarczy doktorat, zlikwidowano też obowiązek znajomości przynajmniej jednego języka obcego na takim stanowisku.

 

Zmieniono też przepisy dotyczące m.in.: wyznaczania osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytutu. Ustawa przewiduje zmiany w zakresie zadań i składu rady naukowej instytutu oraz wyboru przewodniczącego rady naukowej. Nowelizacja skraca też termin (z 90 do 30 dni) uchylenia przez ministra nadzorującego uchwały rady naukowej w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. Dokument trafi teraz do Senatu.

 

"100 zmian dla firm"

 

Posłowie przyjęli też ostateczny tekst ustawy zawierającej ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pakietu "100 zmian dla firm". Ma ona uprościć i poprawić warunki prawne wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Według szacunków rządu wejście w życie uchwalonych przez Sejm rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie.


Ustawa wprowadza możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ.


Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej.


Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób.


Ustawa wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – dotychczas było to odpowiednio 7 i 14 dni.

 

Nowe przepisy podnoszą  - z 1,2 do 2 mln euro - roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Ze 150 do 250 tys. euro rośnie maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Pełna lista ustaw przyjętych na posiedzeniu w Sali Kolumnowej dostępna jest tutaj.

 

PAP, polsatnews.pl

mta/ptw/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!