Prognoza NBP: 500+ nakręci wzrost gospodarczy; wciąż niska inflacja

Biznes
Prognoza NBP: 500+ nakręci wzrost gospodarczy; wciąż niska inflacja
NBP

NBP podwyższa prognozy wzrostu gospodarczego, obniża dotyczące inflacji. Dzięki programowi "Rodzina 500+" dynamika PKB od II kwartału br do połowy 2017 utrzymywać się będzie na podwyższonym poziomie - napisano w opublikowanej we wtorek projekcji NBP. Przewiduje ona, że wzrost PKB w 2016 r. i 2017 r. wyniesie 3,8 proc., a w 2018 - 3,4 proc. Inflacja do 2018 roku będzie poniżej celu.

"Dynamika PKB w Polsce od II kw. 2016 r. do połowy 2017 r. utrzymywać się będzie na podwyższonym poziomie, do czego przyczyni się przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych związane z wprowadzeniem programu Rodzina 500+. W dalszym horyzoncie projekcji, po wygaśnięciu wpływu tego czynnika na ścieżkę spożycia indywidualnego, wzrost gospodarczy obniży się do poziomu 3,4 proc. r/r, poniżej średniej wieloletniej" - głosi dokument.

 

Motorem gospodarki: płace, niskie ceny surowców, niskie stopy 

 

Według NBP głównym motorem wzrostu PKB w horyzoncie projekcji pozostaną, obok konsumpcji, nakłady brutto na środki trwałe, przy ujemnym wkładzie eksportu netto do wzrostu.

 

"Krajowy wzrost gospodarczy, poza zwiększonymi transferami rodzinnymi, wspierany będzie przez wzrost dochodów do dyspozycji związany ze wzrostem płac, niskie ceny surowców energetycznych oraz historycznie niski poziom stóp procentowych. Popyt krajowy ograniczać może natomiast, zmniejszając pozytywny wpływ wymienionych powyżej czynników, wzrost kosztów obsługi kredytów w wyniku wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych" - napisano.

 

Według autorów projekcji wpływ bieżącej i przyszłej światowej koniunktury na kondycję polskiej gospodarki jest niejednoznaczny.

 

"Z jednej strony, oczekiwana jest kontynuacja umiarkowanego ożywienia w strefie euro, z drugiej zaś- rosną obawy o trwałość wzrostu w gospodarkach wschodzących" - napisano.

 

Luka popytowa

 

Z projekcji wynika, że ujemna obecnie luka popytowa, na przestrzeni 2016 roku domyka się, czemu sprzyja m.in. impuls fiskalny związany ze wzrostem zasiłków rodzinnych w ramach programu Rodzina 500+.

 

"W kolejnych latach luka kształtować się będzie jednak na jedynie nieznacznie dodatnim poziomie. W kraju i za granicą utrzymywać się też będzie ograniczona presja kosztowa, odzwierciedlona w niskiej dynamice jednostkowych kosztów pracy oraz cen importu i długotrwałym spadku krajowych cen producenta (PPI)" - napisano.

 

Bilans handlowy

 

W horyzoncie projekcji oczekuje się, że dynamika eksportu pozostanie relatywnie stabilna, na średnim poziomie 6,2 proc. r/r.

 

"Wynika to z utrzymania się względnie stałego prognozowanego tempa wzrostu gospodarek europejskich, a tym samym płynącego z nich popytu. Negatywny wpływ na prognozę eksportu będzie miała natomiast niekorzystna koniunktura w gospodarkach wschodzących (kontynuacja spowolnienia w Chinach, recesja w Rosji i Brazylii). Wpływ ten jednak - ze względu na relatywnie niewielki udział tych państw w obrotach handlowych Polski (zarówno bezpośredni, jak i pośredni poprzez udział Polski w globalnych sieciach podaży) - nie będzie znaczący" - napisano.

 

NBP podaje, że pomimo ujemnego wkładu eksportu netto do wzrostu, bilans handlowy pozostanie w latach 2016-2018 na dodatnim poziomie.

 

Niska inflacja

 

Przewidywania NBP wskazują, że inflacja CPI do końca horyzontu najnowszej projekcji będzie kształtować się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%).

 

Przyczyną niskiej inflacji eksperci NBP upatrują w cenach energii, które w  2016 r powinny spaść o  4,9 proc i odbić dopiero w przyszłym roku (0,7 proc). I umiarkowana podwyżka cen żywności o 1 proc. wobec -1,7 proc w 2015 r. po znacznych spadkach cen żywności w latach 2014-2015, w horyzoncie projekcji oczekuje się ich umiarkowanego wzrostu.

 

"W 2017 r. w kierunku ograniczenia wzrostu inflacji bazowej oddziaływać będzie dodatkowo powrót do niższych stawek VAT" - dodano.

 

W dokumencie wskazano, że po historycznie głębokim spadku w 2015 r., inflacja cen energii w 2016 r. ukształtuje się najprawdopodobniej na jeszcze niższym poziomie.

 

Stopniowe umocnienie złotego

 

"Deprecjacja złotego miała związek z czynnikami o charakterze globalnym, w tym z polityką monetarną EBC i Fed, oraz dalszym wzrostem awersji do ryzyka na rynkach wschodzących. Po ostatnim osłabieniu, kurs złotego znalazł się istotnie poniżej poziomu określonego przez czynniki fundamentalne. Świadczy o tym w szczególności ukształtowanie się salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych w 2015 r. na rekordowo wysokim poziomie" - głosi dokument.

 

"W horyzoncie projekcji oczekuje się, że wraz z normalizacją sytuacji na międzynarodowych rynkach walutowych, następować będzie stopniowe umocnienie złotego, przybliżające kurs efektywny do kursu równowagi. W tym samym kierunku oddziaływać będzie również kontynuacja procesu realnej konwergencji polskiej gospodarki, odzwierciedlona w wyższym wzroście krajowego produktu potencjalnego w porównaniu z dynamiką potencjału głównych partnerów handlowych Polski" - dodano.

 

Projekcję inflacji i PKB opracowano w Instytucie Ekonomicznym (IE) Narodowego Banku Polskiego; przedstawia ona prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu stałych stóp procentowych NBP.

 

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2016 r. do IV kw. 2018 r. - punktem startowym projekcji jest IV kw. 2015 r.

Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 lutego 2016 r.

 

PAP

az/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze