Senat UJ oddalił skargę na uchwałę Wydziału Prawa krytykującą prezydenta

Polska
Senat UJ oddalił skargę na uchwałę Wydziału Prawa krytykującą prezydenta
uj.edu.pl

Senat UJ za bezzasadną uznał skargę, złożoną przez pracownika uczelni Krzysztofa Kopacza na działanie Rady Wydziału Prawa i Administracji, która w uchwale podjętej pod koniec listopada apelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o uszanowanie prawa i wolności obywatelskich. Kopacz uzasadniał, że uchwała jest sprzeczna z ustawą o szkolnictwie wyższym.

Jak poinformował rzecznik uczelni Adrian Ochalik, za odrzuceniem skargi głosowało 33 członków Senatu UJ, ośmiu było przeciw, a trzy osoby wstrzymały się. Senat uznał, że działanie Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ "nie pozostaje w żadnym zakresie w sprzeczności z ustawą o szkolnictwie wyższym, innymi ustawami, statutem UJ oraz nie narusza ważnego interesu Uniwersytetu Jagiellońskiego".

 

Właśnie takie argumenty, składając skargę, podał kierownik administracyjny Wydziału Prawa i Administracji i członek Senatu UJ Krzysztof Kopacz.

 

Jego sprzeciw budziła uchwała przyjęta przez Radę Wydziału 30 listopada ubiegłego roku, w której napisano m.in., że podpisana przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym „nie daje pogodzić się z zasadą demokratycznego państwa prawnego, naruszając wymogi nieusuwalności sędziów, legalizmu i niedziałania prawa wstecz” i „podważa zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, pozbawiając Państwo Polskie podstawowej instytucji ochrony praw fundamentalnych".

 

Prawnicy z UJ apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy - absolwenta, doktora nauk prawnych i pozostającego obecnie na bezpłatnym urlopie wykładowcy uczelni - o uszanowanie prawa i wolności obywatelskich oraz o „niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczą do trwałego zachwiania równowagi między władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą”.

 

"Uchwała wyraża opinię większości"

 

Kolegium Rektorskie w stanowisku dotyczącym skargi Krzysztofa Kopacza wskazało, że uchwała z 30 listopada wyraża opinię większości członków Rady Wydziału w sprawie podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i roli Trybunału Konstytucyjnego i "nie stanowi żadnego rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, nie narusza niczyich praw lub kompetencji, nie nawołuje do działań bezprawnych”.

 

Według Kolegium Rektorskiego, podjęta przez Radę WPiA UJ uchwała "nie wyraża stanowiska w kwestiach politycznych, ale odnosi się do zagrożeń dla demokratycznego państwa prawa ze względu na podważenie statusu Trybunału Konstytucyjnego oraz odwołuje się do Konstytucji RP i ustanowionych w niej podstawowych zasad porządku prawnego w Polsce, w szczególności zasady trójpodziału władzy i konstytucyjnej roli Prezydenta RP, jako strażnika Konstytucji RP”.

 

Kolegium Rektorskie zauważa, że z prawa o szkolnictwie wyższym wynika, iż jednym z podstawowych zadań uczelni jest poszanowanie zasady demokratycznego państwa prawa oraz odpowiedzialność za państwo polskie i jego konstytucyjny porządek, a skoro w tym duchu mają być kształceni studenci, to uczelnia lub jej jednostka organizacyjna, w szczególności Wydział Prawa i Administracji „nie powinna pozostawać obojętna w sytuacji działań politycznych, stwarzających zagrożenie dla tychże fundamentalnych zasad państwa polskiego”.

 

W stanowisku oddalony został także zarzut, że uchwała Rady Wydziału miałaby stanowić "próbę wywarcia presji na niezależny Trybunał Konstytucyjny i niezawisłych sędziów”, bowiem nie była ona skierowana do TK, ale do Prezydenta RP i nie odnosiła się do oceny konkretnych przepisów prawnych, w tym podlegających ocenie przez Trybunał Konstytucyjny.

 

PAP

az/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie