Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji najpóźniej 24 listopada

Polska
Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji najpóźniej 24 listopada
Polsat News

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Posłowie złożą na nim ślubowanie poselskie, wybrany zostanie marszałek Sejmu, a premier Ewa Kopacz złoży dymisję swojego rządu.

Zgodnie z konstytucją, Sejm i Senat wybierane są na czteroletnią kadencję. Rozpoczyna się ona z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu kolejnej kadencji.


Posiedzenie otwiera marszałek senior


Przebieg pierwszego posiedzenia szczegółowo opisuje regulamin izby. Otwiera je marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów -  w VII kadencji Sejmu marszałkiem seniorem był wieloletni poseł PSL Józef Zych. Marszałek senior pełni swoją funkcję do wyboru marszałka Sejmu.


Podczas pierwszego posiedzenia posłowie zajmują miejsce na sali obrad według rozdziału miejsc ustalonego przez marszałka seniora.


Marszałek senior przeprowadza ceremonię złożenia ślubowania poselskiego oraz wybór marszałka Sejmu przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów, sekretarzy.


Ślubowanie według roty ustalonej w konstytucji


Najważniejszym punktem pierwszego posiedzenia Sejmu jest ślubowanie poselskie według roty ustalonej w konstytucji. "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" - brzmi tekst ślubowania.


Rotę odczytuje marszałek senior, a następnie każdy z kolejno wywołanych posłów, powstawszy, wypowiada słowo "ślubuję". Może dodać zdanie "Tak mi dopomóż Bóg".


Posłowie nieobecni na posiedzeniu Sejmu oraz posłowie, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie poselskie na pierwszym posiedzeniu, na którym są obecni. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.


Wybór marszałka i wicemarszałków


Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad.


Sejm, w drodze uchwały, ustala także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.


W czasie pierwszego posiedzenia Sejmu prezes Rady Ministrów składa dymisję rządu.


Szkolenia i rozliczenia biur poselskich


Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu odbywają się szkolenia dla posłów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają swoją pierwszą kadencję. Posłowie, którzy nie uzyskali ponownie mandatu rozliczają z kolei swoje biura poselskie.

Posłowie nowej kadencji zgłaszają się także do pracy w poszczególnych komisjach sejmowych. Każdy poseł może pracować w jednej lub dwóch komisjach.

 

Przy okazji pierwszego posiedzenia Sejmu zapadają także decyzje co do przydziału miejsc na sali obrad dla poszczególnych klubów i kół poselskich. Klubom i kołom przydzielane są także pokoje do pracy.


PAP

grzel

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze