Podstawowa matura z matematyki składa się z dwóch części – zamkniętej i otwartej. W pierwszej z nich znajduje się 25 zadań testowych jednokrotnego wyboru. Część druga to już zadania otwarte, w których ocenia się nie tylko odpowiedni wynik, a także właściwe obliczenia.

 

Arkusz rozwiązywany przez nich - który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

 

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.

 

Z czym musieli się zmierzyć?

 

Zdający egzamin musieli wykazać się umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia trzeciego w postaci iloczynowej czy rozwiązać równanie wymierne.

 

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Jedno z zadań polegało na odczytaniu z wykresu zbioru wartości funkcji, inne na znalezieniu wartości minimalnej funkcji w danym przedziale.

 

Maturzyści zmierzyli się z zagadnieniami z zakresu geometrii płaskiej i przestrzennej. W zadaniach maturzyści musieli wykazać się znajomością własności figur, np. dwa zadania dotyczyły własności figur podobnych, w jednym z nich należało przeprowadzić dowód - wykazać, że dwa trójkąty są podobne. W innym np. wyznaczyć cosinus kąta, jaki tworzą wysokośćściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.

 

W arkuszu znalazły się też zadania, w których należało obliczyć prawdopodobieństwo, np.: ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30.

 

30 proc. by zdać

 

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

 

Łącznie zdający mogą uzyskać 50 punktów. Aby egzamin został zaliczony, maturzysta musi zdobyć co najmniej 30% z nich.

 

Wśród abiturientów zdających 5 maja egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 283 tys. uczniów to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Absolwenci z liceów są drugim rocznikiem, a z techników - pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad. Pozostali zdający matematykę to abiturienci z wcześniejszych roczników.

 

PAP, polsatnews.pl