Działalność SKOK "Wybrzeże" zawieszona. Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Biznes
Działalność SKOK "Wybrzeże" zawieszona. Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości
f

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku (SKOK "Wybrzeże") z dniem 15 września. Komisja postanowiła również wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

KNF wyjaśnia w komunikacie, że miała ustawowy obowiązek wydania decyzji "na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych", gdyż aktywa SKOK "Wybrzeże" nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.


"Z dniem 8 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK "Wybrzeże" zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w dniu 17 sierpnia 2017r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wybrzeże posiadała na dzień 7 sierpnia 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 36 596 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 39,12 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność" - informuje KNF.

 

Pomoc stabilizacyjna niewystarczająca 


Przypomniano w komunikacie, iż udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014 - 2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie.


"Pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r. Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej w trybie art. 74c ust. 2 ustawy o skok tj. pozwalającej Kasie na utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1 proc. w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych" - czytamy w komunikacie KNF.


29 sierpnia 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK "Wybrzeże" w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie.

 

Brakiem perspektyw restrukturyzacji Kasy


Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o SKOK, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK "Wybrzeże" przez bank krajowy. W wyznaczonym przez KNF terminie, tj. do dnia 12 września 2017 r. włącznie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK "Wybrzeże" albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy.


"W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK "Wybrzeże" oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - poinformowała KNF.

 

Wypłaty do 100 tys. euro


Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.


Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

 

polsatnews.pl

grz/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze