Kara 300 tys. zł nałożona na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spowodowana została, jak wynika z komunikatu, naruszeniem przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi "w związku przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z w/w przepisu prawa w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 roku".

 

Chodzi o, jak wyjaśnia KNF w komunikacie, niewłaściwą kwalifikację obligacji, wyemitowanych przez podmioty, których akcje były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu, tj. NewConnect oraz obligacji wyemitowanych przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. "Odmienna kwalifikacja w/w instrumentów przez Towarzystwo spowodowała przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych przez subfundusze wydzielone w ramach Eques Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." - głosi komunikat.

 

Z kolei kara 30 tys. zł, nałożona na Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, wynika z naruszenia przez to Towarzystwo ustawy o funduszach inwestycyjnych, "poprzez pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dłużej niż przez okres 6 miesięcy", a także "poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu".

 

PAP