Komitet ds. Pożytku Publicznego to nowa instytucja, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.

 

W składzie Komitetu znajdą się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

 

- Jestem przekonany, że ta ustawa w sposób bardzo zdecydowany przyczyni się do tego, aby ta dziedzina funkcjonowania naszego państwa i polskich realiów ustrojowych działała jak najlepiej - powiedział Duda.

 

"Sprawy powinny być załatwiane jak najbliżej obywateli"

 

Jak podkreślił prezydent, jest to niezwykle ważne dla rzeczywistej realizacji bardzo ważnej zasady ustrojowej, czyli zasady pomocniczości.

 

- Mówi ona, że sprawy powinny być załatwiane najlepiej przez samych obywateli, jak najbliżej obywateli. Dopiero wtedy, kiedy ten element obywatelski - z uwagi na charakter spraw, ich rozmiar, czy z uwagi na to jak bardzo są kosztowne - nie jest w stanie ich zrealizować, dopiero wówczas podmioty władzy publicznej powinny te sprawy przejmować. I temu właśnie służyć ma działalność organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych - powiedział Duda.

 

"Pan profesor prowadził działalność w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych"

 

Prezydent podkreślił, że funkcja przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którą obejmuje wicepremier Gliński, jest bardzo ważna dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i realizacji zadań ustrojowych państwa oraz zadań publicznych.

 

- Cieszę się, że tę funkcję przejmuje na siebie pan, panie profesorze, z tego względu, że pan chyba ze wszystkich członków rządu ma w tej chwili największe doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu działalność. Zwłaszcza że jeszcze przed objęciem funkcji w rządzie, przed 2015 rokiem pan profesor prowadził działalność - i to przez cały szereg lat - w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, związanych z ochroną środowiska chociażby - powiedział prezydent zwracając się do wicepremiera.

 

Współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego


Wicepremier Piotr Gliński jest profesorem socjologii, wykładowcą akademickim; w latach 2005-2011 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od końca lat 70. związany jest z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN.

 

Od lat 80. prof. Gliński brał aktywny udział w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Jak podkreślił prezydent Duda, "trudno znaleźć osobę", która lepiej, niż prof. Gliński wypełniłaby zadanie przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

PAP