We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach.

 

"To odpowiedź na potrzeby polskiej gospodarki"

 

Wiceminister MSWiA Jakub Skiba przedstawił założenia projektu ustawy. Zaznaczył, że proponowane zmiany mają wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 maja 2014 r. ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Zaznaczył, że wprowadzenie projektu jest niezbędne dla rozwoju gospodarczego Polski. - Te rozwiązania mają odpowiadać na potrzeby polskiej gospodarki, na potrzeby rozwoju naszego kraju - mówił.

 

Poseł PiS Jerzy Polaczek zapowiedział, że jego klub poprze projekt. Jak mówił, proponowane rozwiązania usprawnią procedury legalizacji pobytu cudzoziemców, m.in. tych, którzy studiują w Polsce oraz poszukujących pracy po studiach. "Te elementy będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy i będą przyczyniały się do redukcji niedoboru siły roboczej na polskim rynku pracy" - podkreślił.

 

Również klub Kukiz'15 poparł propozycję zmian w ustawie o cudzoziemcach. Poseł Józef Brynkus podkreślił, że proponowane rozwiązania nie umożliwią niekontrolowanego napływu uchodźców, ponieważ odnoszą się do tych osób, które zamierzają w Polsce przebywać i pracować legalnie.

 

Klub PO chce dalszych prac nad projektem w komisji. Poseł tej partii Wojciech Wilk zwrócił uwagę, że niektóre przepisy zmian ustawy wychodzą poza ramy dyrektywy PE. Zaznaczył, że projekt ustawy jest obszerny i szczegółowy, dlatego powinien być omówiony podczas prac komisji.

 

Za dalszymi pracami w komisji opowiedział się także klub PSL. - Pewne regulacje powinny być dogłębnie wyjaśnione i uszczegółowione tak, aby przyszłe przepisy były jasne, a co za tym idzie, czytelne dla ich odbiorców - argumentował poseł PSL Zbigniew Sosnowski.

 

Z kolei poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz podkreślił, że niektóre założenia projektu są wyrazem tego, iż rząd zadaje sobie sprawę z problemu braku rąk do pracy w Polsce. - Konieczne są zmiany, które ułatwią przyjmowanie cudzoziemców do pracy - mówił. Negatywnie ocenił możliwość ustanowienia limitów przyjęć cudzoziemców przez MSWiA. Jego zdaniem takie limity powinny być ustanawiane w porozumieniu z samorządami, pracodawcami i związkami zawodowymi.

 

Do kwestii limitów przyjęć cudzoziemców odniósł się wiceszef MSWiA. Zaznaczył, że są one niezbędne. - Może zdarzyć się tak, że nastąpią pewnego rodzaju szoki podażowe. Z pewnych branż przybędzie zbyt wielka liczba pracowników, która negatywnie wpłynie na makroekonomiczne aspekty rynku, np. prowadząc od obniżenia wynagrodzeń, co jest oczywiście efektem społecznie niepożądanym - mówił.

 

Zezwolenie będzie wydawał wojewoda

 

Maksymalny okres przeniesienia pracownika będzie wynosił 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego okresu osoby te będą musiały opuścić terytorium państw członkowskich, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

 

Aby skorzystać z przeniesienia, wymagane będzie wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 miesięcy - w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy - w przypadku pracowników odbywających staż. Zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie wydawał wojewoda. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić zakład przyjmujący cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Na podstawie tego pozwolenia, cudzoziemiec będzie mógł wykonywać prace na terenie całej UE w ramach danego przedsiębiorstwa.

 

Wymóg znajomości języka polskiego

 

Ponadto, dla cudzoziemców starających się o pobyt stały w Polsce, ma zostać wprowadzony nowy wymóg. Muszą oni znać język polski przynajmniej na poziomie B1 (stopień średnio zaawansowany). Z obowiązku tego będą zwolnione dzieci cudzoziemskie do 16 roku życia oraz urodzone na terytorium Polski. Obecnie przepisy nie wskazują minimalnego poziomu znajomości języka polskiego.

 

Według resortu, planowane zmiany nie wpłyną na "zmianę procedur kontrolnych w procesie wydawania zezwoleń pobytowych służących ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego".

 

PAP