Za wnioskiem PO o odwołanie Szyszki głosowało 173 posłów, przeciw 262, wstrzymało się 4.

 

Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów, czyli 231 głosami.

 

PAP