W porównaniu do poprzedniego sondażu z września, ocena prezydenta "nieco" się poprawiła (wzrost o 3 pkt. proc.), a o 3 pkt proc. zmalała grupa negatywnie go oceniająca. Opinii na temat obecnej prezydentury nie przedstawiło 10 proc. badanych - tyle samo, co we wrześniu.

 

CBOS podał, że w ostatnich pięciu miesiącach notowania głowy państwa pozostają "względnie stabilne". Jak zauważa sondażownia "ogólnie rzecz biorąc, są lepsze niż we wcześniejszym okresie kadencji".

 

Z sondażu wynika, że z uznaniem o prezydenturze Dudy częściej niż inni wypowiadają się mieszkańcy wsi (63 proc.) i małych miast do 20 tys. ludności (63 proc.), badani mający wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (68 proc.) i zasadnicze zawodowe (64 proc.), respondenci uzyskujący dochody per capita do 1399 zł, zaangażowani w praktyki religijne, zwłaszcza zaś uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu (80 proc.), a także identyfikujący się z prawicą (80 proc.).

 

Z kolei niezadowolenie z działalności prezydenta najczęściej wyrażają mieszkańcy największych aglomeracji (58 proc.), respondenci najlepiej wykształceni (47 proc.), badani z gospodarstw domowych o wysokich dochodach per capita (1400 zł i więcej), nieuczestniczący w praktykach religijnych (71 proc.) lub praktykujący religijnie kilka razy w roku (46 proc.), deklarujący poglądy lewicowe (65 proc.) lub centrowe (45 proc.).

 

Wyborcy PiS i Kukiz'15 pozytywnie oceniają prezydenta

 

Zadowoleni z działalności głowy państwa są niemal wszyscy zwolennicy PiS (98 proc.), a także większość potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15 (59 proc.). CBOS zwraca jednak uwagę, że wyniki dotyczące tego elektoratu należy traktować ostrożnie, ze względu na jego niewielką liczebność w próbie. Z kolei w elektoratach PO (64 proc.) oraz Nowoczesnej (78 proc.) dominują oceny negatywne.

 

Nastawienie do obecnej prezydentury pokrywa się w znacznej mierze z preferencjami z II tury wyborów prezydenckich. Pozytywne oceny dominują wśród ówczesnych wyborców prezydenta Dudy (87 proc.), natomiast większość elektoratu Bronisława Komorowskiego (76 proc.) krytykuje działalność głowy państwa.

 

"Gimbaza" pozytywnie o Sejmie

 

CBOS sprawdził też, jak Polacy oceniają pracę parlamentu. Z sondażu wynika, że w październiku funkcjonowanie Sejmu pozytywnie oceniło 27 proc. Polaków, tyle samo, co we wrześniu. Tyle samo (27 proc.; wzrost o jeden pkt proc.) wyraża dobre opinie o Senacie. Niezadowoleni z działalności Sejmu to 60 proc. badanych (od września wzrost o 3 pkt proc.), a Senatu - 48 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

 

Pozytywnymi opiniami o pracy posłów wyróżniają się badani mający wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (32 proc.), mieszkańcy wsi (31 proc.), ankietowani z gospodarstw domowych o najniższych dochodach per capita (32 proc.), respondenci uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu (32 proc.), zwłaszcza zaś ci, którzy praktykują najczęściej (57 proc.), a ponadto deklarujący prawicowe poglądy polityczne (49 proc.).

 

Oceny negatywne są relatywnie częste wśród mieszkańców największych aglomeracji (73 proc.), badanych najlepiej wykształconych (70 proc.), uzyskujących najwyższe dochody (70 proc.), niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej (66 proc.), niebiorących udziału w praktykach religijnych (94 proc.) lub praktykujących kilka razy w roku (66 proc.), identyfikujących się z lewicą (85 proc.) lub centrum (72 proc.).

 

Spośród analizowanych elektoratów jedynie potencjalni wyborcy PiS na ogół dobrze oceniają pracę posłów (63 proc.). Pozostali wypowiadają się o niej z dezaprobatą w mniejszym (zwolennicy ruchu Kukiz’15 - 62 proc.) lub większym (elektoraty PO - 85 proc. i Nowoczesnej - 94 proc.) stopniu.

 

Notowania TK  pikują

 

CBOS zapytał respondentów także o ocenę działalności Trybunału Konstytucyjnego. Wskazuje, że "po pewnej poprawie w ubiegłym miesiącu", w październiku obserwujemy pogorszenie ocen TK oraz przeważające głosy krytyki.

 

Zdaniem CBOS "nastawienie do tej instytucji jest w znacznym stopniu zdeterminowane przez poglądy polityczne i preferencje partyjne". "Można więc przypuszczać, że jej bieżące notowania w mniejszym stopniu bazują na faktycznej ocenie pracy sędziów, a zależą głównie od usytuowania po jednej ze stron sporu o Trybunał" - stwierdza Ośrodek.

 

Negatywnie pracę Trybunału ocenia 40 proc. ankietowanych (od września wzrost o 7 pkt proc.), a pozytywnie 32 proc.

 

Częściej dobrze o TK wypowiadają się najmłodsi respondenci (49 proc.), mieszkańcy największych aglomeracji (41 proc.), badani uzyskujący najwyższe dochody per capita (40 proc.), a także ci, którzy identyfikują się z lewicą (46 proc.) oraz deklarują poparcie dla Nowoczesnej (63 proc.) lub PO (51 proc.).

 

Negatywne opinie najczęściej wyrażają badani o poglądach prawicowych (55 proc.), najbardziej zaangażowani w praktyki religijne (64 proc.), najstarsi (47 proc.), a ponadto zwolennicy PiS (62 proc.) oraz ruchu Pawła Kukiza (49 proc.).

 

Badanie CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8-19 października 2016 r. na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP