16 proc. z maturzystów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z poziomu rozszerzonego, który rozpocznie się w środę po południu.

 

Aby uzyskać maturę abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów. Tegoroczni absolwenci techników są pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad. W kolejnych dniach absolwenci przystąpią do obowiązkowej pisemnej matury z języka obcego i matematyki.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik stwierdził, że do CKE nie dotarły sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przeprowadzenie egzaminu.

 

Nowe zasady matur


Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są drugim rocznikiem, a tegoroczni absolwenci techników są pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad.


Muszą oni - tak jak abiturienci z lat poprzednich - zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te są przeprowadzane na jednym - podstawowym poziomie. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.


Zgodnie ze starymi zasadami maturzysta mógł, ale nie musiał, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (maksymalnie do sześciu). Według MEN, w latach ubiegłych co trzeci maturzysta nie zdawał ani jednego przedmiotu dodatkowego. Resort edukacji postanowił to zmienić.

 

Dwa obowiązkowe egzaminy ustne


W nowej formule egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są tylko na jednym poziomie - rozszerzonym, a w przypadku języków nowożytnych - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Stąd do grupy tej zaliczane są matematyka, język polski i języki obce. W starej formule maturzysta mógł wybrać czy przedmiot do wyboru chce zdawać poziom podstawowy, czy rozszerzony.


Zgodnie z nowymi zasadami abiturienci muszą - też tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym ich egzamin z języka polskiego ma zmienioną formułę. Zdający losuje zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Może ono dotyczyć fragmentu tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Maturzysta ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.


Zmodyfikowana jest też formuła egzaminów pisemnych z języka polskiego, zarówno na obowiązkowym poziomie podstawowym, jak i na rozszerzonym.

 

Zmieniony zakres zadań


Egzamin pisemny na poziomie podstawowym nadal składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. W przypadku testu w miejsce jednego obszernego tekstu (zamieszczonego w arkuszu), do którego odnosiły się zadania, jest kilka tekstów - dwa, trzy. Zmienia się też zakres zadań. Oprócz zadań na rozumienie tekstów mogą być zadania wymagające np. napisania streszczenia tekstu oraz zadania sprawdzające świadomość językową maturzysty (rozumianą jako sprawność językową i integralnie z nią związaną zdolność do refleksji teoretycznej nad językiem).


Zmianie uległa też formuła dotycząca pisania tekstu własnego. Nadal jest wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego. W przypadku analizy nie ma jednak podanego problemu, który powinien maturzysta poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

 

Język polski na poziomie podstawowym w 170 minut


W przypadku rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu).


Abiturienci z wcześniejszych roczników, poprawiający wynik swojej matury (gdyż nie zadali egzaminu lub uzyskali słabszy niż oczekiwali wynik) oraz przystępujący do niego po raz pierwszy, zdają maturę według starych zasad i mają inne arkusze. Takich osób przystępujących w środę do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym jest ponad 6,5 tys.


Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut.

 

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja


Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9 i 14. W pierwszym dniu matur - w środę - po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć przystąpienia do tego egzaminu zadeklarowało 47 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 16 proc. z nich.


Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w dwu pierwszych tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 27 maja.


Aby uzyskać maturę abiturient - niezależnie czy zdaje ja według nowych, czy według starych zasad - musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

 

Dodatkowe terminy: 1-17 czerwca


Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych dla tych abiturientów, którzy nie mogą przystąpić do nich w maju, wyznaczono na dni: 1-17 czerwca.


Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia; prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu.


Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca; wyniki egzaminów poprawkowych - 12 września.


PAP, polsatnews.pl