Od 4 marca Ziobro jest ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym.

 

Akcja Demokracja przywołuje art. 103, ustęp 2 konstytucji: "Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego".

 

Ruch powołuje się również na art. 247 pkt. 6 Kodeksu Wyborczego, który mówi, że wygaśnięcie mandatu posła następuje m.in. w przypadku "powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła".

 

Według art. 249 Kodeksu Wyborczego, obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu spoczywa na Marszałku Sejmu, który powinien zrobić to niezwłocznie w drodze postanowienia i ogłosić to w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",


"Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pełniąc również od niedawna funkcję Prokuratora Generalnego posiada wszelkie uprawnienia prokuratorskie. Może wszczynać postępowania karne, wnioskować o tymczasowe aresztowanie, stawiać zarzuty. Jest przełożonym wszystkich prokuratorów i zarazem superprokuratorem. Dlatego zapis Konstytucji, na który się powołujemy, dotyczy również ministra Ziobry" - głosi apel ruchu.

 

Akcja Demokracja pisze o sobie, że jest ruchem "ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie, razem podejmujemy skoordynowane działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. (…) Dążymy do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych".