Pełnomocnik rządu ds. ŚDM Paweł Majewski powiedział, że projekt został przyjęty na Komitecie Stałym bez większych uwag i zmian - jeśli chodzi o meritum - w stosunku do wersji opublikowanej we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

 

Do 15 maja plany zabezpieczenia

 

Utrzymany został 15 maja, jako termin, w którym organizator ŚDM ma przedstawić plany zabezpieczania tego wydarzenia komendantom policji i straży pożarnej. Majewski uznał, że to wystarczająco dużo czasu, bo np. wojewoda małopolski swój plan ma przedstawić do 15 marca.

 

Dodał, że utrzymane zostały też zapisy dające dodatkowe uprawnienia policji. Jak powiedział, jest to bardzo ważne, bo choćŚDM nie podlegają pod przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, to z uwagi na liczbę uczestników (nawet 2,5 mln) musi być zapewnione bezpieczeństwo i zachowane w tym względzie procedury.

 

- Specustawa dotycząca ŚDM jest bardzo istotna, bo tworzy ona ramy prawne dla organizacji tego wydarzenia i dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom - powiedział.

 

Jak dodał, na jednym z najbliższych posiedzeń projektem zajmie się Rada Ministrów.

 

Ustawa ułatwi organizację

 

Projekt ustawy przygotowanej w KPRM ma ułatwić przygotowania do organizacji ŚDM i właściwe zabezpieczenie go. Jak czytamy w uzasadnieniu, w związku z tym, że w ŚDM może wziąć udział nawet 2,5 mln pielgrzymów, konieczne jest stworzenie szczególnych rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, w tym medycznego, porządku publicznego oraz wsparcie podmiotów realizujących zadania związane z organizacją ŚDM, np. samorządów.

 

W projekcie zaproponowano, by organizator ŚDM miał obowiązek opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, który przedłoży Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej do 15 maja br. Projekt zakłada także przyznanie policji szczególnych uprawnień w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególne uprawnienia miałyby być przyznane również m.in. Straży Ochrony Kolei.

 

Dodatkowe pociągi, ułatwienia dla linii lotniczych

 

Sporo miejsca poświęcono transportowi. Przewiduje się m.in. zorganizowanie dodatkowych przejazdów kolei i zmiany w rozkładzie jazdy. Zaproponowano, aby Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wykaz rekomendowanych tras przejazdu niezbędnych dla sprawnego przemieszczania się uczestników ŚDM oraz monitorował natężenie ruchu i występowanie ewentualnych utrudnień na drogach publicznych. Zawarto także specjalne regulacje dotyczące transportu lotniczego, m.in. wyłączenie 3-dniowego terminu na składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przewóz lotniczy.

 

W projekcie powierza się wojewodzie małopolskiemu szczególne zadania w obszarze zabezpieczenia medycznego ŚDM, w tym stworzenie planu, koordynację działań uczestników realizujących zabezpieczenie medyczne, zwiększenie gotowości podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zorganizowanie struktur zabezpieczenia medycznego w miejscu uroczystości. Część zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego ŚDM wykonywał będzie minister zdrowia (np. zakup specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu medycznego, niezbędnych do zabezpieczenia medycznego ŚDM).

 

Bez przetargów i bez opłat konsularnych 

 

W celu ułatwienia organizacji ŚDM projekt przewiduje także wyłączenie w niektórych przypadkach stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W zamian zaproponowano określenie zasad, na jakich mają opierać się zamówienia, w szczególności dotyczących przejrzystości i niedyskryminacyjnego mechanizmu wyłaniania wykonawców.

 

Projekt zakłada także usprawnienie łączności. Niezbędne będzie zapewnienie przez operatorów telekomunikacyjnych obsługi dodatkowego ruchu głosowego i transmisji danych oraz w szczególności dostępności zasobów sieci dla połączeń alarmowych (112).

 

Zapisano też, że uczestnicy ŚDM ubiegający się o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen zwolnieni będą z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

 

PAP