Wiceminister finansów Leszek Skiba podczas środowego pierwszego czytania projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przypomniał, że kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 r. pokazał, iż brak na poziomie państw UE odpowiednich i skutecznych przepisów spowodował, że w ratowanie zagrożonych upadłością bądź bankrutujących instytucji finansowych musiano zaangażować pieniądze budżetowe.

 

- Konieczne jest zatem posiadanie ram prawnych prowadzenia postępowania przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych, które umożliwią szybką restrukturyzację zagrożonego niewypłacalnością podmiotu bez względu na jego wielkość i powiązania rynkowe - powiedział.

 

- Stabilność finansowa oraz ochrona deponentów są wartościami, które należy chronić w interesie publicznym. Zasadne jest wprowadzenie takich przepisów, które będą służyły ograniczeniu ryzyka występowania zagrożenia dla stabilności finansowej w przypadku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej podmiotów sektora finansowego - podkreślił wiceminister.

 

Wdrażanie dyrektyw unijnych (BRRD i DGSD)

 

Nowe przepisy będą wdrażały dwie dyrektywy Unii Europejskiej: dyrektywy BRRD - ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę DGSD ws. systemów gwarancji depozytów.

 

Celem tej pierwszej jest ustanowienie w państwach członkowskich takiego systemu, w którym możliwość zaangażowania pieniędzy podatników w ratowanie sektora bankowego zostanie w znacznym stopniu ograniczona. W przypadku problemów sektora bankowego, w pierwszej kolejności straty mają ponosić wierzyciele i akcjonariusze banków.

 

Druga dyrektywa ma wzmocnić stabilność systemu bankowego i zwiększyć ochronę deponentów m.in. przez wyeliminowanie niektórych różnic w ustawodawstwach państw członkowskich w odniesieniu do przepisów dotyczących zasad funkcjonowania systemów gwarancji depozytów.

 

Rozszerzenie i zwiększenie znaczenia BFG

 

Projektowane przepisy zakładają, że w Polsce organem ds. przymusowej restrukturyzacji (resolution) będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

- Będzie odpowiedzialny za gromadzenie środków w funduszach przymusowej restrukturyzacji, obok projektowanych funduszy gwarancyjnych wzorowanych na istniejących obecnie funduszach własnych BFG dedykowanych finansowaniu zadań z zakresu przymusowej restrukturyzacji. Projektowana ustawa w istotny sposób rozszerzy i zwiększy znaczenie BFG, który dotychczas koncentrował się jedynie na wspomaganiu procesów naprawczych realizowanych w bankach zagrożonych upadłością - wyjaśnił Skiba.

 

KNF obecna na każdym etapie procesu

 

Projekt reguluje też szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy organu przymusowej restrukturyzacji (BFG) z organem nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF) i pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (minister finansów i Narodowy Bank Polski) oraz organami przymusowej restrukturyzacji z innych państw w ramach prowadzenia tego postępowania w odniesieniu do grup bankowych.

 

Nowe prawo istotnie rozszerzy kompetencje BFG i KNF. Będą one związane w szczególności z procesem przygotowania postępowania przymusowej restrukturyzacji, jego prowadzeniem oraz wszelkimi elementami towarzyszącymi działaniom w tym zakresie.

 

Chodzi o tworzenie przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji, ocenę ich wykonalności oraz wydawanie zaleceń instytucjom finansowym dotyczących usunięcia stwierdzonych przeszkód dla skutecznej realizacji tego postępowania.

 

PAP